БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийско секирче

Lathyrus alpestris

Снимки на Алпийско секирче (Lathyrus alpestris)

Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris Lathyrus alpestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийско секирче.


Латинско име

Lathyrus alpestris (Waldst. & Kit.) Kit. - чете се "ла́тирус алпе́стрис"1. Видовото име alpestris означава "алпийски"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона3. За защитените от този закон растения, съгласно чл. 40, е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "критично застрашен"4. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Ограниченото разпространение, унищожаването и замърсяването на местообитанията в резултат на усиленото развитие на туризма и инфраструктурата, събирането като декоративно растение."


Описание и разпознаване

Алпийското секирче е многогодишно тревисто коренищно растение. Стъблата изправени, 10–50 cm високи, без крила или към върха с тесни крила. Листата чифтоперести, завършващи с осилче, с 2–4 двойки ланцетни до елиптични листчета, 20–50 mm дълги. Цветовете събрани по 3–6 в рехави гроздовидни съцветия. Чашката с неравни помежду си зъбци. Венчелистчетата пурпурно-червени до синьо-виолетови. Плодът линеен, тъмнокафяв боб. Цъфти май-юли5.


Местообитание и екологични особености

Среща се по тревисти места из алпийски ливади и храстови съобщества на Сибирска хвойна (Juniperus sibirica) в горния планински и алпийски пояс. Популацията е фрагментирана, плътността в отделните участъци варира от единични растения до петна със значителна плътност6.


Разпространение в България

Витоша (хижа „Алеко“, върховете Резньовете, Купена); от 1700 до 2250 m н. в. Посочван за Рила (непотвърдено от 1843 г.) и погрешно за Средна Стара планина и Западни и Средни Родопи7.


Общо разпространение

Балкански полуостров (България, Албания, Гърция, Сърбия, Хърватия и Северна Македония)8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Анита Тошева, Борис Асьов, Цветомир M. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

5 Анита Тошева, Борис Асьов, Цветомир M. Денчев. 2015. Пос. източник.

6 Анита Тошева, Борис Асьов, Цветомир M. Денчев. 2015. Пос. източник.

7 Анита Тошева, Борис Асьов, Цветомир M. Денчев. 2015. Пос. източник.

8 Anita Tosheva, Boris Assyov, Cvetomir M. Denchev. 2015. In: Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Volume 1 - Plants & Fungi.


Lathyrus alpestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net