БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Вечерник, Вечерниче

Hesperis

Описание и отличителни особености на род Вечерник

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Плодът е тип шушулка (над 5 пъти по-дълъг отколкото широк). Растения покрити с разклонени и жлезисти власинки. Близалцето дълбоко двуделно, с прилегнали един до друг повече или по-малко плоски дялове [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България са установени 6 вида [Делипавлов & кол., 2003].


Списък на видовете от род Вечерник, включени в сайта

Динарски вечерник - Hesperis dinarica

Жлезист вечерник - Hesperis laciniataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2020 BGflora.net