БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ушици

Lappula

Описание и отличителни особености на род Ушици

Едногодишни или двегодишни тревисти растения с тънки, четинесто влакнести стъбла; власинките разположени върху по-малки или по-големи брадавички. Листата линейни или ланцетни, последователни, приседнали или почти приседнали, приосновните розетковидни, понякога по-широки от стъбловите и постепенно стеснени към основата в долната половина, често след прецъфтяване изсъхващи. Цветовете правилни, разположени във връхни, често разклонени, полусенниковидни съцветия, с прицветници. Цветните дръжки къси, влакнести. Чашката почти до основата разделена, дяловете при плода разрастващи се. Венчето фуниевидно или звънчевидно, синьо до тъмно небесно синьо, по-рядко бяло; тръбицата къса, в гърлото с 5 къси жълти люспи. Прашниците дребни, почти приседнали в средата на тръбицата; стълбчето късо, близалцето главесто. Плодът сух, разпадлив на яйцевидни или сплеснато крушовидни тристенни дяла — орехчета, по гръбната (външна) страна с диск, по ръбовете с 1-3 реда шипчета, прикрепени към цветното легло само с част от дължината на ръба си. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена. В България растат 3 вида1.


Списък на видовете от род Ушици, включени в сайта

Шипчести ушици - Lappula squarrosaИзточници на информация

1 Петрова, А. 1989. Във: Флора на Народна Република България, том IX. Изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net