БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Рожец

Cerastium

Описание и отличителни особености на род Рожец

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Цветовете събрани в полусенници на върха на стъблата или по техните разклонения. Венчелистчетата бели, рядко бледорозови, до 1/3 или до средата двуделни или само на върха вдлъбнати. Стълбчетата на плодника 3 или 5. Тичинките 10, по-рядко 5. Кутийката цилиндрична и се отваря на върха с 6 или 10 зъбчета [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. Флора на България, 1948; Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Народна Република България, том ІІІ, София].

В България естествено разпространени са 18 вида [Вълев, 1966].


Списък на видовете от род Рожец, включени в сайта

Алпийски рожец - Cerastium alpinum

Банатски рожец - Cerastium banaticum

Късовенечен рожец - Cerastium brachypetalum

Тристълбчест рожец - Cerastium cerastoidesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net