БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Енчец

Solidago

Описание и отличителни особености на род Енчец

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е един вид, а два вида са интродуцирани.


Списък на видовете от род Енчец, включени в сайта

Енчец - Solidago virgaureaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net