БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Слива

Prunus

Описание и отличителни особености на род Слива

Листопадни дървета и храсти. Листата са последователни, закръглени, елиптични, яйцевидни, обратно яйцевидни или ланцетни, тъпо назъбени, с дъговидно извити, недостигащи до края на петурата жилки, обикновено с жлези по дръжките или в основата на петурата. Прицветниците свободни, тесни, ципести, опадливи. Цветовете единични или в снопчета в пазвите на листата, с къси дръжки или почти приседнали, рядко дръжките дълги, голи или мъхнати. Цъфтят преди или едновременно с разлистването. Хипантият широко звънчевиден. Венчелистчетата 5, бели или розови. Тичинките 15-20, с нишковидни дръжки и жълти или червени прашници. Плодникът гол или почти гол, с горен едногнезден яйчник с две семепъпки и дълго стълбче с главесто близълце. Плодът костилков, едносеменен, с неразпуклив околоплодник с кожест и покрит с восъчен налеп, различно обагрен екзокарп (кожица), месест, сочен, оцветен или безцветен мезокарп и твърд каменист ендокарп (костилка) [Вълев, Ст. 1973. В: Флора на Народна Република България, том V, София].

В България естествено разпространени са три вида, а синята (домашна) слива, с произход от Югозападна Азия, се отглежда като овощно дърво [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

Латинското наименование на рода се произнася "прунус".


Списък на видовете от род Слива, включени в сайта

Джанка - Prunus cerasifera

Махалебка - Prunus mahaleb

Трънка - Prunus spinosa

Череша - Prunus aviumВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net