БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Желтак

Helianthemum

Описание и отличителни особености на род Желтак

Полухрасти, многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата цели или назъбени, срещуположни или горните последователни. Цветовете събрани в прости или сложни, спирални съцветия. Чашелистчетата 5 на брой; външните 2 по-малки от останалите. Венчелистчетата 5, жълти. Тичинките 5-20 на брой [Стоянов Н. & Стефанов Б. 1948. Флора на България; Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София].

В България от рода естествено разпространени са 4 вида [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].


Списък на видовете от род Желтак, включени в сайта

Върболистен желтак - Helianthemum salicifolium

Желтак, Обикновен желтак - Helianthemum nummulariumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2017 BGflora.net