БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Омайниче

Geum

Описание и отличителни особености на род Омайниче

Многогодишни тревисти растения с добре развити коренища. Листата сложни. Приосновните сближени в розетка, перести, лировидно перести, до лировидни с голям връхен дял. Стъбловите листа последователни, обикновено много по-дребни, най-често тройни или триделни. Хипантият паничковиден или звънчевиден. Чашката от два кръга по 5 листчета, външните чашелистчета обикновено по тесни. Венчелистчетата свободни, жълти, оранжеви или червени, по-дълги от 8 mm. Тичинките многобройни. Стълбчетата се запазват при плодовете.

В България естествено разпространени са 8 вида, от тях 2 са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "геум".


Списък на видовете от род Омайниче, включени в сайта

Българско омайниче - Geum bulgaricum

Меколистно омайниче - Geum molle

Планинско омайниче - Geum montanum

Пълзящо омайниче - Geum reptans

Родопско омайниче - Geum rhodopaeum

Ручейно омайниче - Geum rivale

Червено омайниче - Geum coccineumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net