БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пълзящо омайниче

Geum reptans

Снимки на Пълзящо омайниче (Geum reptans)

Geum reptans Geum reptans Geum reptans Geum reptans Geum reptans Geum reptans Geum reptans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пълзящо омайниче.


Латинско име

Geum reptans L. - чете се "ге́ум ре́птанс"[1]. Видовото име réptans означава пълзящ, от което е изведено и българското име[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пълзящото омайниче е многогодишно тревисто растение. Коренището вдървеняло, дълго, цилиндрично, дебело, неразклонено, хоризонтално, полегато или изправено, гъсто покрито с остатъци от изсъхнали листа, с корени само в долната част, на върха завършва с розетка от листа, от пазвите на които излизат много дълги пълзящи надземни издънки, стигащи до 100 см дължина. Цветоносните стъбла 3—15 (—20) см високи, най-често многобройни, изправени, по-рядко приповдигащи се, неразклонени, едноцветни, с прости власинки и жлези. Приосновните листа дълбоко пересто изрязани или перести, покрити с прости власинки и жлези; връхното листче ромбично или почти квадратно, в основата широко клиновидно, често съединено с най-горните странични листчета, дълбоко 3—5-делно с целокрайни или назъбени дялове; страничните листчета от два типа: по-едри 4-6 двойки — широко обратно яйцевидни, обикновено дълбоко нарязани с тъпи продълговати дялове, най-горните с размери почти колкото връхното листче, към основата постепенно издребняващи - и разположени между тях много по-дребни, целокрайни или назъбени малки листчета. Прилистниците сраснали до върха с разширената основа на листните дръжки. Листата на надземните пълзящи издънки много по-дребни, раздалечени, пересто изрязани, с ланцетни до широко ланцетни целокрайни или едро назъбени дялове. Листата на цветоносните стъбла обикновено 1-2 см дълги, изрязано назъбени, с широко ланцетни целокрайни прилистници. Цветовете единични, връхни, изправени, 3-4 см в диаметър. Чашката двойна; вътрешните чашелистчета 5—8, дълги 10—14 мм, ланцетни до широко ланцетни, отгоре разпръснато, отдолу обилно влакнести, кафявочервеникави; външните чашелистчета линейно ланцетни, почти 2 пъти по-къси от вътрешните, обилно влакнести от двете страни. Венчелистчетата 5—8, 14—20 мм дълги, продълговато обратно яйцевидни или яйцевидно продълговати, в основата с късо нокътче, на върха често изрязани, яркожълти. Плодчетата многобройни, (2,5—3—4м дълги и 0,5—1мм широки, продълговато обратно яйцевидни, влакнести. Стълбчетата 15—20 (-25) мм дълги, 4 6 пъти по-дълги от плодчетата, цели, без съчленение, пересто влакнести с дълги до 3 мм власинки. Цъфти юли - август[3].

Пълзящото омайниче се различава от близкия вид Планинското омайниче по това, че образува пълзящи надземни издънки и че връхното листче на листа е с почти същата големина, като на тези под него, докато Планинското омайниче не образува издънки и връхното листче при неговите листа е много по-голямо от листчетата под него.


Местообитание

Из скални сипеи, каменливи поляни и пукнатини на скали в алпийския пояс[4].


Разпространение в България

В планините Пирин и Рила, от 2300 до 2900 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа (Алпите, Карпатите, Татрите, планините на Северна Албания и Черна гора)[6].


Значение

Цъфти с красиви едри жълти цветове. Особено красиви са влакнестите плодове, които все още не сме успели да заснемем, но техни снимки лесно могат да бъдат открити в мрежата от нашите любознателни читатели[7].



Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Асенов Ив. 1973. Флора на Народна Република България, том V, Издателство на БАН, София.

[4] Асенов Ив. 1973. Пос. източник.

[5] Асенов Ив. 1973. Пос. източник.

[6] Асенов Ив. 1973. Пос. източник.

[7] К. Методиев.


Geum reptans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net