БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Копривка

Celtis

Описание и отличителни особености на род Копривка

Листопадни дървета или храсти. Кората е гладка, сива или сивопепелява. Листата са широко ланцетни или неправилно ромбични, несиметрични, просто назъбени, развиват се едновременно с цветовете; с 3-5 двойки странични дъговидни жилки, с опадващи прилистници. Цветовете двуполови и еднополови. Мъжките в дихазни съцветия, двуполовите и женските единично разположени на дълги дръжки. Околоцветникът прост, 4-5 делен. Тичинките 4-5. Плодът е с дълга дръжка, костилков, с месеста обвивка.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Копривка, включени в сайта

Южна копривка - Celtis australisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net