БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Злолетица

Erigeron

Описание и отличителни особености на род Злолетица

Едногодишни, двугодишни или многогодишни коренищни тревисти растения. Стъблата единични или по няколко (рядко многобройни), изправени или възходящи, прости или разклонени, простовлакнести до голи, понякога жлезистовлакнести. Листата последователни, приосновните обикновено в розетка, цели, рядко пересто наделени, на дръжки до приседнали. Кошничките хетерогамни, многоцветни, многобройни, в щитовидни или метличести сложни съцветия или единични по върховете на стъблата. Обвивните листчета в 2-3 реда, почти еднакви, керемидообразно припокриващи се, при узряването на плодовете изправени. Цветното легло, плоско, голо, без ципести прицветници. Цветовете различно обагрени (рядко еднакво обагрени), от 2 или 3 типа, външните женски от един тип — само езичести, пурпурни, розови или бели или тясно тръбести до почти влакновидни, на върха неразширени и ненаделени, или едновременно от двата типа; средните многобройни, тръбести, двуполови, на върха разширени, 5-делни, жълти. Прашниците в основата закръглени, без придатъци. Стълбчето на женските цветове с нишковидни близалца, на двуполовите — с ланцетни. Плодосемките елиптичновретеновидни, сплеснати, гладки, гъсто дълго прилегналокопринесто- до четинестовлакнести или голи. Хвърчилката от един ред власинки, понякога с външен ред от по-къси четинки или дребни люспи. Насекомоопрашвани; размножават се със семена и коренищни издънки1.

В България естествено разпространени са 5 вида, от които 1 е защитен от Закона за биологичното разнообразие, а 4 вида с произход от Северна Америка са натурализирани.


Списък на видовете от род Злолетица, включени в сайта

Едноцветна злолетица - Erigeron uniflorus

Обикновена злолетица - Erigeron acer

Суматренска злолетица - Erigeron sumatrensisИзточници на информация

1 Владимир В. и Б. Кузманов. 2012. В: Флора на Република България. том XI, академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net