БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена злолетица

Erigeron acer

Снимки на Обикновена злолетица (Erigeron acer)

Erigeron acer Erigeron acer Erigeron acer Erigeron acer

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена злолетица, Обикновена злолетница, Бълхавче, Яворолистна злолетица.


Латинско име

Erigeron acer L. - чете се "ери́герон а́цер"1. Видовото име acer означава "отровен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената злолетица е едногодишно, двугодишно до многогодишно тревисто растение. Коренът вретеновиден или брадат, или коренището късо, тъмнокафяво до черно, с многобройни тънки корени. Стъблото единично (по-рядко стъблата няколко до многобройни), изправено или само в основата възходящо, плътно, (8) 10-45 (100) см високо, кръгло, надлъжно наребрено, зелено до пурпурно особено в долната част, гъсто до разредено разперено-простовлакнесто, просто или на върха разклонено. Приосновните листа обратноланцетни, лопатовидни, тясно елиптични или обратнояйцевидни, в основата източени в дълги крилати дръжки, притъпени до заострени, 2-10 (12) см дълги и 0,3-1 (1,4) см широки, целокрайни или рядко разреденонапилени, тревисти, трайни, зелени, както и стъбловите повече или по-малко разперено просто влакнести до голи; стъбловите обратно ланцетни или елиптични, долните на дръжки, горните издребняващи, приседнали, целокрайни. Кошничките звънести до звънестодисковидни, 1-1,5 см широки, многоцветии, обикновено многобройни в рехави метличести сложни съцветия или малобройни в щитовидни съцветия, рядко единични на върха на стъблото. Обвивните листчета ланцетнолинейни, островърхи, на върха често тъмно обагрени, папилозно четинесто до гъсто четинесто разперено влакнести или с приседнали жлези, външните на 1/2 от дължината на вътрешните, последните 5-8 мм дълги и 0,6-1 мм широки, по ръба четинести. Цветовете от три типа: женски от два типа — едните езичести, многобройни (60-100) с изправено, 3-5 мм дълго и 0,2-0,3 мм широко, островърхо, пурпурнорозово до лилаво, малко по-късо, равно или до 1,1 пъти по-дълго от обвивните листчета езиче; другите тясно тръбести, без езиче, малобройни, 2,5-3,5 мм дълги; тръбестите цветове многобройни, на върха 5-делни, 4-5,5 мм дълги, жълти. Плодосемките обратно ланцетни, на върха отсечени, в основата късо стеснени, (1) 2-2,5 мм дълги и 0,3-0,35 мм широки, сплеснати, разсеяно прилегнало-простовлакнести. Хвърчилката от два реда бели, сиви или бледи керемиденочервени власинки; външните много къси, вътрешните 3,7-7 мм дълги, прости, късо напилени. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Из тревисти и каменливи места, храсталаци и разредени гори, в предпланините и планините по-рядко в равнините4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 2200 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Евразия, Северна Америка6.


Синоними

Среща се и под името Erigeron acris7Вижте още

Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Владимир В. и Б. Кузманов. 2012. В: Флора на Република България. том XI, академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.

4 Владимир В. и Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.

5 Владимир В. и Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.

6 Владимир В. и Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.

7 Владимир В. и Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.

Erigeron acer in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net