БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Оман

Inula

Описание и отличителни особености на род Оман

Многогодишни или двугодишни тревисти растения. Кошничките средно големи, по-рядко едри, с полукълбеста или звънеста обвивка от керемидообразно наредени листчета. Цветното легло голо или изпъкнало. Всички цветове плодни. Периферните цветове езичести, женски, жълти като вътрешните, които са тръбести и двуполови. Семената с хвърчилка от една редица грапави власинки [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 12 вида.

Списък на видовете от род Оман, включени в сайта

Ашерсонов оман - Inula aschersoniana

Бял оман - Inula heleniumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net