БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Миризлив бурен

Sideritis

Описание и отличителни особености на род Миризлив бурен

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Венчето двуустно. Тичинките скрити в тръбицата на венчето. Цветовете без прицветници.

В България естествено разпространени са 4 вида, един от тях е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Към рода се отнася и Пиринския (Мурсалски) чай (Sideritis scardica).

Латинското наименование на рода се произнася "сидеритис".


Списък на видовете от род Миризлив бурен, включени в сайта

Планински миризлив бурен - Sideritis montanaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net