БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Нокът

Lonicera

Описание и отличителни особености на род Нокът

Храсти с цели, срещуположно разположени листа. Чашката е с 5 зъбчета. Венчето е тръбесто, в горната си част разширено и почти двуустно, 5-делно. Тичинките са 5. Плодът месест с 2-3 гнезда и с по няколко семена в гнездата [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "лоницера".

Списък на видовете от род Нокът, включени в сайта

Мъхнат нокът - Lonicera xylosteum

Черен нокът - Lonicera nigraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net

banner