БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Здравец

Geranium

Описание и отличителни особености на род Здравец

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са дланевидно разсечени, разположени са срещуположно. Цветовете единични или на дръжки по два. Тичинките 10 на брой. Ячникът съставен от 5 дяла, всеки от който завършва с осилче [Стоянов Н. & Б. Стефанов. Флора на България. 1948. София].

Видовете от род Здравец се различават от близкия род Часовниче (Erodium) по листата - при род Здравец са наделени дланевидно, а при Часовничето пересто.

В България са установени 23 вида [Делипавлов & кол., 2003]. Три вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Здравец, включени в сайта

Блестящият здравец - Geranium lucidum

Горски здравец - Geranium sylvaticum

Грудков здравец - Geranium tuberosum

Здравец (Обикновен здравец) - Geranium macrorrhizum

Зловонен здравец - Geranium robertianum

Кафяв здравец - Geranium phaeum

Кръвен здравец (Кървав здравец) - Geranium sanguineum

Пиренейски здравец - Geranium pyrenaicumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net