БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гълъбов здравец

Geranium columbinum

Снимки на Гълъбов здравец (Geranium columbinum)

Geranium columbinum Geranium columbinum Geranium columbinum Geranium columbinum Geranium columbinum Geranium columbinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гълъбов здравец.


Латинско име

Geranium columbinum L. - чете се "гера́ниум колумби́нум"1. Видовото име columbinum означава "гълъбов"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гълъбовият здравец е едногодишно тревисто растение. Коренът тънък, слабо развит, 10-90 см високи растения. Стъблата прави или приповдигащи се, единични или по няколко, често от основата силно разклонени, с прости прилегнали и обърнати надолу власинки. Приосновните листа на 6,5-24,0 см дълги просто влакнести дръжки, 1-6 см дълги, 2-7 см широки, почти до основата дланевидно разделени на 5-7 дяла, на свой ред наделени на линейни делчета, от двете страни гъсто прилегнало просто влакнести, рано отмиращи. Прилистниците ланцетношиловидни, зелени, често по ръба червени, прилегнало просто влакнести. Стъбловите листа на 2-12 см дълги просто влакнести дръжки, 1,5-6 см широки, почти до основата разделени на 3-5 дяла, всеки от които наделен на по-тесни линейни делчета, срещуположни, от двете страни гъсто прилегнало просто влакнести. Цветовете по два върху 2-12 см дълги, прилегнало просто влакнести, пазвени съцветни дръжки, значително превишаващи по дължина присъцветните листа. Прицветниците линейни, червенокафяви, просто полуразперено влакнести. Цветните дръжки 1,5-1,7 см дълги, прилегнало просто влакнести, власинките обърнати надолу. Чашелистчетата 5-10 мм дълги, 2,5-5,5 мм широки, елиптично до яйцевидно ланцетни, с 2-5 мм дълго, прилегнало влакнесто осилче, по ръба широко ципести и ресничести, с 3 слабо изпъкнали жилки, при плода широко яйцевидни, гъсто, късо прилегнало про- сто влакнести. Венчелистчетата 6-10 мм дълги, 2-4 мм широки, почти равнина чашелистчетата, продълговато обратно яйцевидни, на върха широко, плитко вдлъбнати, в основата със слабо изразено, триъгълно, влакнесто нокътче, синкаворозови. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 3-4 мм дълги, 1,5-2,5 мм широки, гладки, късо разпръснато просто влакнести, със запазващи се след узряване на семената, късо разпръснато просто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 2-2,6 мм дълги, 1-1,5 мм широки, тъмнокафяви, с мрежеста повърхност. Цъфти април-май3.


Местообитание

По тревисти и каменисти, храсталачни места, в равнините, предпланините и планините4.


Разпространение в България

В цялата страна, ддокъм 700 m надм. височина5.


Общо разпространение

Европа (с изключение на крайните северни части), Кавказ, Югозападна Азия, Северна Африка6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Петрова, А. & С. Кожухаров. 1979. В: Флора на България, том VІІ, София.

4 Петрова, А. & С. Кожухаров. 1979. Пос. източник.

5 Петрова, А. & С. Кожухаров. 1979. Пос. източник.

6 Петрова, А. & С. Кожухаров. 1979. Пос. източник.


Geranium columbinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net