БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Здравецови

Geraniaceae

Описание и отличителни особености на семейство Здравецови

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти или дребни храсти. Листата с прилистници, прости или сложни. Цветовете двуполови, правилни или неправилни, обикновено събрани в цимозни съцветия. Чашелистчетата 5, свободни или по-рядко до средата сраснали. Венчелистчетата 5, свободни. Тичинките 10. Плодникът с горен петгнезден яйчник. Стълбчетата сраснали [Петрова, А. & С. Кожухаров, 1979. В: Флора на Н.Р.България, том VІІ].

В България естествено разпространени са 2 рода с 27 вида. Четири вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Здравецови

Здравец - Geranium

Часовниче - Erodium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net