БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Часовниче

Erodium

Описание и отличителни особености на род Часовниче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са пересто разсечени. Цветовете по 2-3 в съцветие сенник. Тичинките са 10, но само 5 са с прашници. Зрелите плодни дялове се отделят със спирално завит осил.

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Часовниче, включени в сайта

Цикутово часовниче - Erodium cicutariumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net