БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудков здравец

Geranium tuberosum

Снимки на Грудков здравец (Geranium tuberosum)

Geranium tuberosum Geranium tuberosum Geranium tuberosum Geranium tuberosum Geranium tuberosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грудков здравец.


Латинско име

Geranium tuberosum L. - чете се "гераниум туберозум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Включен в Червена книга на Н. Р. България. Том 1. 1981, с категория "рядък"


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 30 cm. Върху корените с подземни грудки. Листата до основата разсечени на 7-9 дяла, дяловете изрязани на линейни дялчета почти до средната жилка. Дръжките на цветовете и чашелистчетата без жлезисти власинки. Цъфти през месеците април - май[1].


Местообитание

Сухи каменливи места, ниви[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие (южно), Знеполски район, Родопи (източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Дунавска равнина, Славянка и Пирин. От 0 до 800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Южна Европа, Югозападна Азия и Северна Африка[4].


Значение

Декоративно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Петрова, А. & С. Кожухаров, 1979. В: Флора на Н. Р. България. Том VІІ.

[5] К. Методиев - лично наблюдение.


Geranium tuberosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net