БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Плюскавиче

Silene

Описание и отличителни особености на род Плюскавиче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата срещуположни. Цветовете правилни, 5-членни. Чашката срасналолистна, с пет зъбчета. Стълбчетата на плодника обикновено 3, по-рядко 5. Плодът е кутийката с дръжка (карпофор), отваря се с 6-10 зъбчета.

В България са установени около 50 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "силене", а българското плюска̀виче.


Списък на видовете от род Плюскавиче, включени в сайта

Безстъблено плюскавиче - Silene acaulis

Кичесто плюскавиче - Silene compacta

Кичуресто плюскавиче - Silene armeria

Лерхенфелдово плюскавиче - Silene lerchenfeldiana

Лъчево плюскавиче - Silene pusilla

Мащерколистно плюскавиче - Silene thymifolia

Мехуресто плюскавиче - Silene fabarioides

Младежко плюскавиче - Silene subconica

Обикновено плюскавиче - Silene vulgaris

Ресничесто плюскавиче - Silene ciliata

Рьомерово плюскавиче - Silene roemeri

Ушно плюскавиче - Silene otites

Фривалдскиево плюскавиче - Silene frivaldszkyana

Черноморско плюскавиче - Silene euxinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net