БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лъчево плюскавиче (Дребно плюскавиче)

Silene pusilla

Снимки на Лъчево плюскавиче (Silene pusilla)

Silene pusilla Silene pusilla Silene pusilla Silene pusilla Silene pusilla Silene pusilla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лъчево плюскавиче, Дребно плюскавиче, Лъчесто плюскавиче.


Латинско име

Silene pusilla Waldst. et Kit. - чете се "силе́не пуси́ла"1. Видовото име pusílla означава "дребен, нищожен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лъчестото плюскавиче е многогодишно, туфесто тревисто растение, високо от 10 до 25 см. Стъблата многобройни, тънки, нежни, голи, влакнести или жлезисто влакнести, понякога в горната част жлезисто лепливи, повече или по-малко разклонени. Листата линейни до линейно ланцетни, целокрайни, с една средна жилка, на върха тъпи или заострени, 1-4 см дълги, 0,8—3 мм широки, приседнали. Цветовете на дълги голи дръжки, двуполови, изправени, единични, по върховете на стъблото и разклоненията му или събрани в редуцирани дихазни съцветия. Чашката звънеста, гола, с приседнали жлези или жлезисто влакнеста, в основата отрязана, на върха с 5 тъпи, голи по ръба зъбци, с 10 неанастомозиращи се жилки или с неясни жилки, при плода плътно прилегнала с горната си част към него. Венчелистчетата бели или розови; нокътят гол, клиновиден, 3-4 мм дълъг, изтънен към основата на пластинката; последната 5-5,5 мм дълга, до 5 мм широка, до 1/4 от дължината вдлъбната, най-често от страни с два странични, насочени нагоре уховидни издатъка, в основата с коронка от две яйцевидни или линейно шиловидни пластинки. Тичинковите дръжки голи. Плодникът гол. Стълбчетата 3. Плодната кутийка едногнездна, удължено яйцевидна, 4-4,5 мм дълга, около 2 мм широка или цилиндрична, около 7 мм дълга и около 2 мм широка, с 6 обърнати зъбци. Карпофорът гол, около 1 мм дълъг. Семената чернокафяви до черни, бъбрековидни, около 0,75 мм дълги, с мрежеста повърхност, по ръба с кордон от ципести жълто-кафяви, 0,25 до 0,30 мм или 0,15-0,18 мм дълги лъчи. Цъфти юни-август3.


Местообитание

По влажни скали, край планински потоци и влажни тревисти и каменисти места във високопланинския пояс4.


Разпространение в България

Средна Стара планина, Славянка, Пирин, Рила; между 1300 и 2550 m надморска височина5.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Лъчево плюскавиче6:

Silene pusillaВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Йорданов, Д & П. Паунов. 1966. В: Флора на Народна Република България. Том ІІІ. София.

4 Йорданов, Д & П. Паунов. 1966. Пос. източник.

5 Йорданов, Д & П. Паунов. 1966. Пос. източник.

6 Marhold, K. (2011): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. (CC BY-SA 3.0) - посетен на 29 януари 2021 г.


Silene pusilla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 - 2022 BGflora.net