БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Безстъблено плюскавиче

Silene acaulis

Снимки на Безстъблено плюскавиче (Silene acaulis)

Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Безстъблено плюскавиче.


Латинско име

Silene acaulis (L.) Jacq. - чете се "силе́не ака́улис"1. Видовото име acaulis означава "без стъбло"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Безстъбленото плюскавиче е многогодишно тревисто растение. Образува гъсти възглавнички (туфи) с вдървеняващи се при основата си издънки. Листата линейни, заострени, голи. Цветовете с къси (до 5 mm) дръжки или приседнали (без дръжки), единични. Чашката 4-10 mm дълга, с 10 жилки, при основата си подута, гола. Венчелистчетата овални, розови, рядко бели. Кутийката 4-7 mm дълга, елипсовидна, обикновено по-дълга от чашката. Семената без брадавичка. Цъфти юни-септември3.

Лесно се различава от другите видове от рода по общия си туфест изглед. Може да се обърка с Дребнолюспест карамфил - Dianthus microlepis, който расте по същите места и има близък общ изглед. Най-лесно двата вида (и рода) се различават по броя на близалцата - при плюскавичето са 3, а при карамфила 24.


Местообитание

Расте в скални пукнатини в планинския и високопланинския пояс5.


Разпространение в България

В планините Пирин и Рила, където расте между 2200 и 2900 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа, Арктика и Северна Америка7.


Значение

Безстъбленото плюскавиче е растение с високи украсни качества и се използва като декоративно растение, особено в алпинеумите. В някои части на света се използва за храна8.


Дълговечност

Безстъбленото плюскавиче е бавнорастящо и дълговечно растение - живее десетки, а при благоприятни условия и стотици години9.


Откриване в България

Безстъбленото плюскавиче е намерено за първи път в България през 1889 г. в планината Рила от българския ботаник доктор Стефан Георгиев. Той публикува откритието си през следващата година (1890 г.) в статията "Родопите и Рилската планина и нихната растителност"10.


Бележки

В България расте подвидът Silene acaulis (L.) Jacq. ssp. brioides (Jordan) Nyman11.Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

4 К. Методиев.

5 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

6 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

8 Silene acaulis - Wikipedia.

9 Silene acaulis - Wikipedia.

10 Станев, Ст. 1985. Стефан Георгиев - Биобиблиография. Издателство на БАН. София.

11 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Silene acaulis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2022 BGflora.net