БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Безстъблено плюскавиче

Silene acaulis

Снимки на Безстъблено плюскавиче (Silene acaulis)

Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis Silene acaulis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Безстъблено плюскавиче.


Латинско име

Silene acaulis (L.) Jack. - чете се "силене акаулис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Безстъбленото плюскавиче е многогодишно тревисто растение. Образува гъсти възглавнички (туфи) с вдървеняващи се при основата си издънки. Листата линейни, заострени, голи. Цветовете с къси (до 5 mm) дръжки или приседнали (без дръжки), единични. Чашката 4-10 mm дълга, с 10 жилки, при основата си подута, гола. Венчелистчетата овални, розови, рядко бели. Кутийката 4-7 mm дълга, елипсовидна, обикновено по-дълга от чашката. Семената без брадавичка. Цъфти юни-септември[1].

Лесно се различава от другите видове от рода по общия си туфест изглед. Може да се обърка с Дребнолюспест карамфил - Dianthus microlepis, който расте по същите места и има близък общ изглед. Най-лесно двата вида (и рода) се различават по броя на близалцата - при плюскавичето са 3, а при карамфила 2[2].


Местообитание

Расте в скални пукнатини в планинския и високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Пирин и Рила; между 2200 и 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа, Арктика и Северна Америка[5].


Значение

Безстъбленото плюскавиче е растение с високи украсни качества и се използва като декоративно растение, особено в алпинеумите. В някои части на света се използва за храна[6].


Бележки

Безстъбленото плюскавиче е бавнорастящо и дълговечно растение - живее десетки, а при благоприятни условия и стотици години[7].Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] К. Методиев.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[6] Silene acaulis - Wikipedia.

[7] Silene acaulis - Wikipedia.


Silene acaulis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2015 BGflora.net