БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мащерколистно плюскавиче

Silene thymifolia

Снимки на Мащерколистно плюскавиче (Silene thymifolia)

Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia Silene thymifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мащерколистно плюскавиче.


Латинско име

Silene thymifolia Sm. - чете се "силене тимифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (Endangered) - предпоследната категория преди "изчезнал"[1].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"[2]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"ограниченото разпространение на вида и обитавания от него хабитат, строителството, утъпкването и разораването на крайбрежната ивица".

При нашите наблюдения през август 2011 на плажа Силистар, установихме растения смачкани от моторна четириколка - така наречените ATV (all-terrain vehicle), като бяхме свидетели и как самата четириколка се движи върху растенията на плажа. На снимката тук, може да видите премазана от ATV туфа на Мащерколистно плюскавиче[3].

Мащерколистното плюскавиче е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 2120 "Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)" и 2130 "*Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)"[4].


Описание и разпознаване

Мащерколистното плюскавиче е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи до 30 cm, полегнали или приповдигащи се, късо прилегналовлакнести. Листата срещуположни, обратнояйцевидни или яйцевидноланцетни, дълги до 1,5 cm и широки до 0,8 cm, изцяло или само по ръба влакнести. Съцветието връхно, дихазно. Чашката 5-делна, дълга 12–15 mm, гъсто просто и жлезистовлакнеста, цилиндрична, с 10 успоредни жилки. Венчелистчетата бели, дълбоко 2-делни, дълги около 1,5 cm. Плодът удълженояйцевидна или елипсовидна кутийка с обърнати назад зъбци. Цъфти юни - август, плодоноси юни - септември. Размножава се със семена[5].


Местообитание

Обитава стабилизираните вътрешни части на крайбрежните дюнни комплекси и пясъчни плажове. Числеността му в отделните находища варира от единични растения до сравнително плътни популации с добра численост[6].


Разпространение в България

Видът е установен във флористичните райони Черноморско крайбрежие и Североизточна България (Побити камъни); от морското равнище до около 150 m н. в.[7].


Общо разпространение

Северното и западното крайбрежие на Черно море – Русия, Румъния, България, Турция[8].


Бележки

Цветовете на мащерколистното плюскавиче през деня са с навити навътре венчелистчета, както се вижда на снимка 5 и снимка 6, а привечер и през нощта се отварят, както е показано на снимка 2, снимка 3 и снимка 4. При нашите наблюдения установихме, че на свечеряване, цветовете се посещават от пеперуди вечерници (Sphingidae)[9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Борис Асьов & Цветомир М. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Борис Асьов & Цветомир М. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] К. Методиев, лично наблюдение, 2011.

[4] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[5] Борис Асьов & Цветомир М. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[6] Асьов & Денчев, 2015. пос. източник.

[7] Асьов & Денчев, 2015. пос. източник.

[8] Асьов & Денчев, 2015. пос. източник.

[9] К. Методиев, лично наблюдение, 2011.


Silene thymifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2017 BGflora.net

ban