БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Храстите в България (бета)

По-долу сме поместили всички видове храсти, които имат свои страници в Българската флора онлайн. Списъкът ще бъде своевременно обновяван. Някои от видовете могат да бъдат, както дървета така и храсти, което обяснява защо могат да бъдат намерини и в другата наша страница - Дърветата в България


Семейство Бобови (Fabaceae)


Айтоски клин (Astracantha aitosensis)

Общ изглед на Айтоски клин


Теснолистно сграбиче (Astragalus angustifolius)

Общ изглед на Теснолистно сграбиче


Храстовидна карагана (Caragana frutex)

Общ изглед на Храстовидна карагана Лист на Храстовидна карагана


Див рожков (Cercis siliquastrum)

Ствол на Див рожков


Храстовидна зайчина (Coronilla emerus)

Общ изглед на Храстовидна зайчина


Космат зановец (Cytisus hirsutus)

Клонка на Космат зановец


Балкански зановец (Cytisus absinthioides)

Клонка на Балкански зановец


Балканска жълтуга (Genista carinalis)

Балканска жълтуга


Горска жълтуга (Genista ovata)

Горска жълтуга


Немска жълтуга (Genista germanica)

Немска жълтуга


Румелийска жълтуга (Genista rumelica)

Румелийска жълтуга


Семейство Борови (Pinaceae)


Клек (Pinus mugo)

Общ изглед на Клек


Семейство Брезови (Betulaceae)


Планинска елша (Alnus viridis)

Лист на Планинска елша Съплодия на Планинска елша


Воден габър (Ostrya carpinifolia)

Клонка на Воден габър със съплодие и листа


Келяв габър (Carpinus orientalis)

Лист на Обикновен габър


Обикновена леска (Corylus avellana)

Обикновена леска


Семейство Бръшлянови (Araliaceae)


Бръшлян (Hedera helix)

Бръшлян


Семейство Букови (Fagaceae)


Космат дъб (Quercus pubescens)

Плод (жълъд) на Космат дъб


Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)


Черен бъз (Sambucus nigra)

Съцветия на Черен бъз


Червен бъз (Sambucus racemosa)

Клонки на червен бъз с плодове


Черна калина (Viburnum lantana)

Плодове на Черна калина


Гълъбов нокът (Lonicera caerulea)

Гълъбов нокът


Мъхнат нокът (Lonicera xylosteum)

Мъхнат нокът


Черен нокът (Lonicera nigra)

Черен нокът Черен нокът


Семейство Върбови (Salicaceae)


Ива (Salix caprea)

Ива


Лапландска върба (Salix lapponum)

Лапландска върба


Ракита (Salix purpurea)

Ракита


Мрежолистна върба (Salix reticulata)

Мрежолистна върба


Розмаринолистна върба (Salix rosmarinifolia)

Розмаринолистна върба


Семейство Дрянови (Cornaceae)


Дрян (Cornus mas)

Плодове на Дрян


Кучешки дрян (Cornus sanguinea)

Цветове на Кучешки дрян


Семейство Ефедрови (Ephedraceae)


Обикновена ефедра (Ephedra distachya)

Обикновена ефедра


Семейство Зърнастецови (Rhamnaceae)


Драка (Paliurus spina-christi)

Драка


Скален зърнастец (Frangula rupestris)

Скален зърнастец


Родопска зърника (Rhamnus rhodopeus)

Скален зърнастец


Семейство Имелови (Loranthaceae)


Бял имел (Viscum album)

Бял имел


Жълт имел (Loranthus europaeus)

Жълт имел


Хвойниче (Аrceuthobium oxycedri)

Хвойниче


Семейство Каменоломкови (Saxifragaceae)


Черно френско грозде (Ribes nigrum)

Черно френско грозде


Семейство Кипарисови (Cupressaceae)


Обикновена хвойна (Juniperus communis)

Галбули на Обикновена хвойна


Червена хвойна (Juniperus oxycedrus)

Галбули и листа на Червена хвойна


Сибирска хвойна (Juniperus sibirica)

Общ изглед на Сибирска хвойна


Семейство Киселтрънови (Berberidaceae)


Кисел трън (Berberis vulgaris)

Кисел трън Кисел трън


Семейство Кленови (Aceraceae)


Мекиш (Acer tataricum)

Лист на Мекиш


Семейство Лавданови (Cistaceae)


Памуклийка (Cistus incanus)

Цвят на Памуклийка


Тамянка (Cistus salviifolius)

Цвят на Тамянка


Семейство Лютикови (Ranunculaceae)


Обикновен повет (Clematis vitalba)

Обикновен повет


Семейство Маслинови (Oleaceae)


Грипа (Phillyrea latifolia)

Клонка на Грипа


Люляк (Syringa vulgaris)

Съцветие на Люляк


Мъждрян (Fraxinus ornus)

Съцветие на Мъждрян


Обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare)

Съцветия на Обикновено птиче грозде


Храстовиден смин (Jasminum fruticans)

Общ изглед на Храстовиден смин


Семейство Пиренови (Ericaceae)


Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)

Цветове и листа на Мечо грозде Плод на Мечо грозде


Странджанска зеленика (Rhododendron ponticum)

Странджанска зеленика


Синя боровинка (Vaccinium uliginosum)

Синя боровинка


Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)

Червена боровинка


Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)

Черна боровинка


Семейство Ракитовицови (Tamaricaceae)


Разклонена ракитовица (Tamarix ramosissima)

Разклонена ракитовица


Четиритичинкова ракитовица (Tamarix tetrandra)

Разклонена ракитовица


Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Ирга (Amelanchier ovalis)

Клонка с листа и цветове на Ирга


Нисък бадем (Amygdalus nana)

Клонка с листа и цветове на Нисък бадем


Целокраен котонеастер (Cotoneaster integerrimus)

Клонка на Целокраен котонеастер с плодове и листа


Глог (Crataegus monogyna)

Плодове на Глог


Сребърник (Dryas octopetala)

Цвят на Сребърник


Махалебка (Prunus mahaleb)

Клонка на Махалебка


Трънка (Prunus spinosa)

Клонка на Трънка Плодове на Трънка


Храсталачна шипка (Rosa corymbifera)

Цвят на Храсталачна шипка


Алпийска шипка (Rosa pendulina)

Клонка на Храсталачна шипка


Анасонолистна шипка (Rosa pimpinellifolia)

Общ изглед на Анасонолистна шипка Плод на Анасонолистна шипка


Малина (Rubus idaeus)

Плод на Свещена къпина


Свещена къпина (Rubus sanctus)

Цветове на Свещена къпина


Брекиня (Sorbus torminalis)

Клонка с листа и плодове на Брекиня


Върболистен тъжник (Spiraea salicifolia)

Съцветие на Върболистен тъжник


Семейство Санталови (Santalaceae)


Бял озирис (Osyris alba)

Общ изглед на Бял озирис Цветове на Бял озирис


Семейство Смрадликови (Anacardiaceae)


Кукуч (Pistacia terebinthus)

Клонка с листа и плодове на Кукуч


Смрадлика (Cotinus coggygria)

Цветове и листа на Смрадлика


Семейство Тимелееви (Thymelaeaceae)


Благаево бясно дърво (Daphne blagayana)

Цветове и листа на Благаево бясно дърво


Ниското бясно дърво (Daphne cneorum)

Цветове и листа на Ниското бясно дърво


Обикновено бясно дърво (Daphne mezereum)

Общ изглед на Обикновено бясно дърво Цветове на Обикновено бясно дърво


Маслиноподобно бясно дърво (Daphne oleoides)

Общ изглед на Маслиноподобно бясно дърво


Странджанско бясно дърво (Daphne pontica)

Общ изглед на Странджанско бясно дърво


Семейство Тисови (Taxaceae)


Тис (Taxus baccata)

Арилус и листа на Тис


Семейство Чашкодрянови (Celastraceae)


Европейски чашкодрян (Euonymus europaeus)

Цвят на Европейски чашкодрян


Широколистен чашкодрян (Euonymus latifolius)

Цвят на Широколистен чашкодрян Плодове на Широколистен чашкодрян


Брадавичест чашкодрян (Euonymus verrucosus)

Цвят на Брадавичест чашкодрян Плод на Брадавичест чашкодрян


© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Вижте също

Дърветата в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2018 - 2021 BGflora.net