БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Казашка хвойна

Juniperus sabina

Снимки на Казашка хвойна (Juniperus sabina)

Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina Juniperus sabina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Казашка хвойна, Миризлива хвойна, Отровна хвойна.


Латинско име

Juniperus sabina L. - чете се "иуни́перус саби́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона2. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията" Тази защита се отнася само за естествените находище на вида, но не и за растенията използвани като декоративна растителност.

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"3. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Ограничено и фрагментарно разпространение, малка численост и площ на популациите, слабо и бавно възобновяване. Изкореняване от човека с цел озеленяване, укрепване на терени, изграждане на алпинеуми."


Описание и разпознаване

Казашката хвойна е храст със силна миризма, с полегнали и разпрострени клони, по-рядко изправени.

Кората червеникавосива.

Листата на младите растения и отчасти на младите клони игловидни, 25-8 Х 0,5-0,75 мм, низбягващи при основата си, отгоре вгънати и с двойна белезникава устична линия. Повечето от останалите листа люсповидни, с ланцетна, ромбична или овална форма, на гърба си с изпъкнал ръб и с овална смолиста жлеза.

Галбулите увиснали, кълбести или сплескани, 5-7 мм дълги, обикновено с по 2 (1-6) семена. Семето с овална форма и ясен външен ръб.

Цъфти април-май, а семената узряват през пролетта на следващата година4.

За различаването на Обикновената хвойна от другите български видове хвойна, моля посетете нашата страница Разпознаване (определяне) на видовете от род Хвойна (Juniperus).


Местообитание

Обитава голи отвесни или с голям наклон варовити, по-рядко силикатни скали, скални издатини и сипеи. Популациите са мозаечни, силно ограничени по площ (3–40 m3) и численост от няколко до 30 индивиди5.


Разпространение в България

Западен Предбалкан, Средна Стара планина, Рила, Източни Родопи (вр. Гюмюрджински снежник)6, където вирее от 1000 до 2500 m надм. височина7.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Казашката хвойна8:

Juniperus sabina


Значение

Дървесината на Казашката хвойна има нелоши технически свойства. Цялото растение е отровно и се употребява в народната медицина. От връхните клонки, известни като дрога Summitates sabinae, се получава сабинол, имащ приложение в медицината — против ревматизъм, кожни заболявания, против чревни паразити и др. Декоративен храст, подходящ за скални групи9.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Милка Стоева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Стоянов, Н. 1963. Флора на Народна Република България, том I, София.

5 Стоева, М. 2015. Пос. източник.

6 Стоева, М. 2015. Пос. източник.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

8 Juniperus sabina L. | Plants of the World Online | Kew Science.

9 Стоянов, Н. 1963. Пос. източник.


Juniperus sabina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 - 2024 BGflora.net