БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разпознаване (определяне) на видовете от род Хвойна (Juniperus), които са естествено разпространени в България

В настоящата страница ще покажем по какви белези могат да се различат хвойните, растящи в България.

Хвойните са вечнозелени иглолистни дървета и храсти, принадлежащи към семейство Кипарисови. Различават се от другите родове в семейството най-вече по женските (семенните) шишарки - при хвойните са съставени от 3 или повече люспи, които при узряването стават месести и се сливат помежду си, като образуват кълбесто тяло, наподобяващо плодче, наречено галбула:

Галбули на Обикновена (Синя) хвойна (Juniperus communis).

Галбули на Обикновена хвойна

По отношение на устройството на листата си, хвойните се делят на две групи - хвойни с игловидни листа и такива с люсповидни листа. Игловидните листа са подобни на листата на другите иглолистни и са разположени върху стъблото в прешлени по 3, докато люсповидните листа са съвсем дребни, подобни на люспички, разположени са срещуположно върху стъблото и са плътно прилегнали към клонките. На следните две снимки са показни двата типа листа:

Игловидни листа на Обикновена (Синя) хвойна (Juniperus communis).

Игловидни листа на Обикновена хвойна

Люсповидни листа на Казашка хвойна (Juniperus sabina).

Люсповидни листа на Сибирска хвойна

В природата на нашата страна растат 5 вида от род Хвойна (Juniperus), от който 3 вида са с игловидни листа и 2 са с люсповидни. Най-често се срещат Обикновената (Синята) хвойна и Червената хвойна, които са с игловидни листа. С тези два вида и започваме:


Различаване на Червена хвойна от Обикновена (Синя) хвойна

Обикновената (Синята) хвойна (Juniperus communis) и Червената хвойна (Juniperus oxycedrus) са ниски дървета или изправени храсти. Двата вида се различават по два отличителни белега:

I. Както подсказват имената им, зрелите галбули при Обикновената хвойна (известна още като Синя хвойна) са синкавочерни, докато при Червената хвойна са червени, както се вижда на снимката:

Галбули (плодове) на Обикновена (Синя) хвойна (Juniperus communis) и Червена хвойна (Juniperus oxycedrus):

Галбули на Синя хвойна и Червена хвойна

За този белег има няколко особености, от които най-важната е, че хвойните са двудомни растения. Това ще рече, че върху всяко от растенията има или само мъжки шишарки, или само женски шишарки, т. е. хвойните са разделнополови - има женски и мъжки растения, съответно върху мъжките растения никога няма да откриете галбули, чрез които да определите видовата им принадлежност. Освен това имайте предвид, че младите галбули на Червената хвойна също са синьозелени, подобно на Обикновената хвойна. Поради тези особености, препоръчваме да ползвате листата за сигурното им различаване, разликите между които са описани в следващата точка.


II. Върху горната си повърхност листата на Обикновената хвойна имат една бяла ивица, докато върху листата на Червена хвойна има две успоредни бели ивици, разделени с тънка зелена ивица, както се вижда на снимката:

Листа на Обикновена хвойна и Червена хвойна:

Листа на Обикновена хвойна и Червена хвойна

Имайте предвид, че при някои разновидности на Обикновената хвойна бялата ивица върху листа също може да е разделена частично в основата си, но това разделяне никога не е повече от половината на бялата ивица.


Различаване на Сибирска хвойна

Последният вид с игловидни листа, растящ в България, е Сибирската хвойна (Juniperus sibirica). Единият от отличителните белези е общия ѝ изглед - прилегнал към терена храст:

Общ изглед на Сибирска хвойна (Juniperus sibirica)

Общ изглед на Сибирска хвойна

Другият белег е, че листата на Сибирската хвойна са дълги едва 4-8 mm, поради което са по-къси или най-много равни на галбулите (при другите видове, листата са по-дълги от галбулите). Също така листата са лодковидно завити навътре:

Галбули и листа на Сибирска хвойна (Juniperus sibirica). Забележете, че листата (игличките) са по-къси от галбулите.

Галбули и листа на Сибирска хвойна

Трябва да се има предвид, че често Сибирската хвойна се разглежда като подвид или дори разновидност на Обикновената хвойна. Освен това в природата има разновидност, която има изглед на нисък храст, но листата ѝ са дълги от 6 до 12 mm и по-дълги от галбулите, която разновидност много учени (както и ние) я поставят в рамките на Обикновената хвойна, но някои я обособяват в отделен вид под името Дребна хвойна (Juniperus pygmaea).


Различаване на видовете хвойна с люсповидни листа

Двата вида хвойни от тази група, които растат в нашата природа, са редки и защитени и са включени в Червената книга. Различават се лесно, тъй като вече спомената Казашка хвойна (Juniperus sabina) е стелещ се храст, с галбули с диаметър 5-7 мм, докато другият вид - Дървовидната хвойна (Juniperus excelsa) е дърво с диаметър на галбулите от 7 до 12 милиметра:

Общ изглед на Казашка хвойна (Juniperus sabina).

Общ изглед на Сибирска хвойна

Общ изглед на Дървовидната хвойна (Juniperus excelsa).

Общ изглед на Дървовидната хвойна

Макар че двата вида хвойна с люсповидни листа са редки в природата, Казашката хвойна се отглежда като декоративен храст в парковете и по улиците и там може да бъде лесно видяна. С това приключваме нашата страница за определяне на видовете хвойна и пожелаваме лесно определяне на видовата принадлежност на тези интересни растения.


© К. Методиев /Българската флора онлайн.


Вижте още

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2023 BGflora.net