БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балкански зановец

Cytisus absinthioides

Снимки на Балкански зановец (Cytisus absinthioides)

Cytisus absinthioides Cytisus absinthioides Cytisus absinthioides Cytisus absinthioides Cytisus absinthioides Cytisus absinthioides Cytisus absinthioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балкански зановец.


Латинско име

Cytisus absinthioides Janka - чете се "ци́тизус абсинтио́идес"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Балканският зановец е храст. Стъблата (40) 50-100 (150) см високи, от основата разклонено, вдървеняло, разсеяно влакнесто или голо; кората тъмносива, жълто кафява до светло кафява, напукана. Клонките изправени или възходящи. Леторастите 5-20 см дълги, кръгли, 1—2 мм в диаметър, както и клонките гъсто разперено влакнести или с примесени къси прилегнали власинки. Листата тройни: оста (1,5-2) 4-10 (—20) мм дълга, гъсто разперено влакнеста. Листчетата 10—15 (—30) мм дълги и (1,5) 2-3 (5—9) мм широки, обратно яйцевидни, елиптично ланцетни, обратно ланцетни, тясно до линейно в основата клиновидно стеснени в къси, до 1,0 мм дълги, гъсто разперено влакнести дръжки; на върха закръглени, късо островърхи или източени, удължено заострени, целокрайни, отгоре тъмнозелени, сивозелени до сребристи, разперено до гъсто прилегнало сребристо копринено влакнести, по-рядко разперено влакнести: отдолу по-светлозелени, сивозелени до сребристи, по повърхността и ръба гъсто прилегнало сребристо влакнести, по-рядко разперено влакнести. Цветовете по (3) 10—20 в сбити, връхни, главести съцветия с обвивка от горните стъблови листа, по върховете на клонките или по дължината на клонките групи от 3-5 цвята, рядко единични, на върха с малоцветни (5—10) главести съцветия или по дължината на клонките с къси разклонения, на върха е прости главести съцветия от 5—10 цвята, съвкупно образуващи сложни гроздовидни съцветия. Цветните дръжки 4—6 (8) мм дълги, гъсто разперено влакнести, в горната половина с единично, линейно ланцетно, видоизменено листче или без такова. Чашката 8-12 мм дълга и 4-5 мм широка, с гъсти до разредени разперени власинки, на 1/2 (1/3) двуустна, горната устна на 1/3 двузъба, зъбците широко триъгълни; долната неясно плитко тризъба, зъбците шиловидни. Венчето (10) 15—20 (-28) мм дълго. Флагчето 8—12 (16) мм широко, удължено елиптично до елиптично обратно яйце видно, на върха слабо врязано, в основата постепенно стеснено в къс тесен нокът, по-дълго от крилцата и ладийката, бледо до интензивно жълто, понякога оранжевочервено до кафяво напетнено, на гърба разсеяно до гъсто влакнесто, рядко голо. Крилцата тясно елиптично, неправилно ромбични, в основата стеснени в тънки дълги нокти, по-дълги или равни на ладийката, бледо до интензивно жълти, голи или по ръба дълговлакнести. Ладийката елиптично ромбична, в основата с тънки дълги нокти, бледо до интензивно жълта, по ръба дълговлакнеста. Бобът 1,2-1,8 (2—3) см дълъг и (3) 4-6 (-8) мм широк, продълговат, на върха късо източен, сплеснат, по повърхността и шевовете разперено право или закривено влакнест, 4-6-семенен. Семената 2,2-2,5 мм дълги и 2-2,2 мм широки, лещовидно яйцевидни, светлокафяви или зеленокафяви, гладки. Цъфти май-юли[2].


Местообитание

Из гори и храсталаци, предимно в съобществата на Pinus sylvestris, Picea abies, Pinus leucodermis, Pinus peuce, Pinus mugo, масово в разредени или изсечени гори, горски поляни, пожарища и пояса на клека в субалпийския пояс, на някои места образува храстови съобщества, аналогични на хвойновите и клековите[3].


Разпространение в България

Осоговска планина, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Родопи; от 500-2500 м надм. височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Кузманов Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[3] Кузманов Б. 1976. Пос. източник.

[4] Кузманов Б. 1976. Пос. източник.

[5] Кузманов Б. 1976. Пос. източник.


Cytisus absinthioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net