БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черно френско грозде, Касис

Ribes nigrum

Снимки на Черно френско грозде (Ribes nigrum)

Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черно френско грозде, Касис.


Латинско име

Ribes nigrum L. - чете се "рибес нигрум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. Тази защита се отнася само за естествените находища на вида, но не и за култивираните растения[1].

В Червена книга на Република България видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered) - последната категория преди "изчезнал"[2]. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Събиране на плодовете за храна, промяна в дебита на потоците и реките, вследствие на сеч на гората, построяване на каптажи, изсичането на горите и др."


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок до 1,5 m. Цветовете са двуполови, събрани в гроздовидни съцветия. Листата с приседнали ароматни жлези. Цъфти май-юни[3].


Местообитание

Среща се по каменисти и песъчливи места по брега на планински потоци и реки, мочурливи терени, върху кафяви горски почви в иглолистния пояс[4].


Разпространение в България

Родопи (Западни – местн. Беглика, района на яз. „Беглика“, по долината на р. Доспат, р. Чехльовска, Средни – р. Чепеларска); от 700 до 1800 m н. в.[5]. От пишещия тези редове видът беше установен покрай река Девинска в резерват "Дупката" и над него в численост стотици храсти[6].


Общо разпространение

Централна, Източна и Северна Европа, Сибир, Централна Азия[7].


Значение

Касисът е лечебно, хранително, декоративно и витаминозно растение[8].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[6] К. Методиев, наблюдение от 2009 г.

[7] Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[8] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Ribes nigrum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net