БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Космат дъб

Quercus pubescens

Снимки на Космат дъб (Quercus pubescens)

Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Космат дъб, Бял дъб.


Латинско име

Quercus pubescens Willd. - чете се "куеркус пубесценс" (също и "кверкус пубесценс").


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Косматият дъб е листопаден храст или дърво високо до 15 метра. Едногодишните клонки са с напластени власинки. Листата са с 5 до 8 двойки странични жилки, дребни (4-8 cm дълги). Жълъдите са дълги до 2 cm. Цъфти май[1].

За различаването на този вид от другите видове от род Дъб, моля посетете страницата Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание

Сухи, каменисти склонове[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Южните части на Европа и Югозападна Азия[4].


Значение

Косматия дъб формира гори, които са с богато биологично разнообразие. В България поради многократните сечи тези гори най-често са с издънков произход. Видът е и ключов за приоритетното за опазване природно местообитание "91AA Източни гори от космат дъб" в мрежата "НАТУРА 2000". Косматия дъб има и горскостопанско значение, главно за добив на дърва за огрев.Вижте също

Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Ганчев Ив. & Ив. Бондев. Флора на Н. Р. България, том ІІІ, София.


Quercus pubescens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net