БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Космат дъб

Quercus pubescens

Снимки на Космат дъб (Quercus pubescens)

Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens Quercus pubescens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Космат дъб, Бял дъб.


Латинско име

Quercus pubescens Willd. - чете се "кве́ркус пубе́сценс"[1].

Родовото име quercus е латинскака дума за дъб, а видовото име pubescens на латински означава "пухест, мъхнат, овласен"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е пряко защитен от Закона за биологичното разнообразие, но този дъб е ключов за приоритетното за опазване природно местообитание "91AA Източни гори от космат дъб" в мрежата "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Косматият дъб е листопадно дърво високо до 20 метра и с диаметър на ствола до 1 m. Едногодишните клонки са покрити с напластени власинки. Листата са с 5 до 8 двойки странични жилки, дребни (4-8 cm дълги). Първоначално през пролетта са покрити с власинки от двете страни, но впоследствие власинките отгоре опадват и листата стават отгоре тъмнозелени, а отдолу са изцяло или частично овласени и сивозелени на цвят. Мъжките цветове са събрани в реси. Женските цветове са разположение на къса дръжки единично или на групи в пазвите на листата. Жълъдите са дълги до 2,5 cm. Цъфти май[3][4].

За различаването на този вид от другите видове от род Дъб, моля посетете страницата Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание

Невзискателен към киселинността на почвата. Предпочита варовикови и отцедливи (дренирани) почви в северните си местообитания, но на юг расте и върху кисели почви. Топло- и светлолюбив. Много добре понася летни суши и ниски зимни температури, но избягва места с изявен континентален климат[5].


Биологични особености

Косматият дъб е бавнорастящ. Достига максималните си размери към 60-100 годишна възраст, а пределната му възраст е около 500 години. Кореновата му система е много добре развита. При отсичане образува обилно пънни издънки и така се възобновява. Образува смесени гори с другите сухолюбиви дъбове[6].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; между 0 и 1500 метра надморска височина[7].


Общо разпространение

Южните части на Европа и Югозападна Азия[8].

Карта на общото разпространение на Косматия дъб (в зелено е показано естественото разпространение)[9]:

Quercus pubescens


Значение и употреба

Косматия дъб формира гори, които са с богато биологично разнообразие. В България поради многократните сечи тези гори най-често са с издънков произход.

Дървесината му е ядрова, тежка (890 kg/m3), по-твърда и по-трайна от дървесината на другите дъбове[10]. Същевременно дървесината има неправилно разположение на дървесните влакна и много кривини на ствола, поради което рядко се използва в дървопреработвателната промишленост, а основно като дърва за огрев[11]. В миналото широко се е използвала за железопътни траверси, а в наши дни понякога се употребява в мебелното производство, производството на лодки и опаковки[12].

Косматият дъб е видът дърво, с който икономически значимите трюфели образуват микориза най-често, а именно видовете трюфели: Tuber aestivum (Летен трюфел), Tuber macrosporum, Tuber magnatum, Tuber melanosporum, Tuber uncinatum[13].

Установено е, че в последно време Косматият дъб образува все по-широки годишни кръгове в своята дървесина, което се обяснява с увеличаващите се нива на въглероден диоксид в атмосферата през последния век. Това обстоятелство предполага, че по-широкото залесяване с този дъб е ефективен начин за намаляване на нивата на въглеродния диоксид в атмосферата и от там намаляване на парниковия ефект на този газ[14].Вижте също

Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Pasta, S., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Quercus pubescens in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e019e5c+.

[6] Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

[7] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[8] Ганчев Ив. & Ив. Бондев. Флора на Н. Р. България, том ІІІ, София.

[9] Pasta, S., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Quercus pubescens in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e019e5c+.

[10] Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

[11] Pasta, S., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Пос. източник.

[12] Pasta, S., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Пос. източник.

[13] Pasta, S., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Пос. източник.

[14] Pasta, S., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Пос. източник.


Quercus pubescens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net