БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Храстовидна карагана

Caragana frutex

Снимки на Храстовидна карагана (Caragana frutex)

Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex Caragana frutex

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Храстовидна карагана.


Латинско име

Caragana frutex (L.) C. Koch - чете се "карага́на фру́текс".1 Видовото име frutex означава "храст"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона3. За защитените от този закон растения, съгласно чл. 40, е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "критично застрашен"4. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Поради изпасване от домашни животни, популацията по десния бряг на р. Каменица е доведена до критичен минимум от два индивида. Огромна каменна кариера е унищожила субпопулацията по левия бряг на р. Каменица. След опожаряване популацията на Кабиюшка могила се запазва благодарение на оцелелите подземни части на растенията."

При нашето посещение на Кабиюшка могила наблюдавахме, че сред храстите Храстовидна карагана има израснали млади стъбла от инвазивния дървесен вид Айлант5.


Описание и разпознаване

Храстовидната карагана е храст до 1,5 (3) m висок; кората тъмнозелена, гладка. Листата са чифтоперести, с две двойки листчета, 5–25 mm дълги и 2–15 mm широки, обратнояйцевидни, в основата клиновидностеснени, на върха закръглени, отгоре по-тъмно, отдолу по-светлозелени. Цветовете единични, рядко по 2–3 в снопчета, прикрепени в пазвите на листата. Венчето дълго 15–25 mm, яркожълто, голо. Бобът дълъг 2,5–4 cm и широк 3–4 mm, тъмнокафяв, многосеменен. Семената дълги 3–4 mm, бъбрековидни или лещовидни, кафяви. Цъфти април-май6.


Местообитание и екологични особености

По сухи каменисти места и терени с ерозирани карбонатни почви. Популациите ѝ са малочислени, вариращи в границите от два до няколкостотин индивида7.


Разпространение в България

Североизточна България (Шуменско, Кабиюшка могила – стотици индивиди; по десния бряг на р. Каменица при с. Златна нива на около 300 m източно от кариерата – 2 индивида; местн. Таушан тепе край с. Невша – най-голямото находище върху площ от около 1 ha), Дунавска равнина (с. Драгомирово, местн. Черната могила – стотици растения върху площ от около 0,2 ha; с. Трънчовица – 4 растения); при около 200 m н. в. Съществува хербарен образец, събран през 1976 г. от района на с. Попгруево, община Тервел, но след това находището не е потвърждавано8.


Общо разпространение

Източна Европа, Балканския полуостров, Кавказ, Централна Азия, Сибир9.


Таксономични бележки

Растящите в нашата страна растения се отнасят към подвида Caragana frutex (L.) C. Koch subsp. mollis (M. Bieb.) Kuzmanov, който се отличава с това, че листчетата, цветните дръжки и чашката са гъсто, сиво влакнести, докато при другия подвид (subsp. frutex) са голи - без власинки10.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Теньо Мешинев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

5 К. Методиев - наблюдение от 23 април 2021 г. Младите айлантови стъбла, израснали между храстите Карагана, бяха изкоренени от наблюдателя.

6 Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

7 Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

8 Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

9 Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

10 Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, издателство на БАН, София.


Caragana frutex in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net