БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Храстовидна зайчина

Coronilla emerus

Снимки на Храстовидна зайчина (Coronilla emerus)

Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Храстовидна зайчина.


Латинско име

Coronilla emerus L. - чете се "коронила емерус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Храстовидната зайчина е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 5210 "Храсталаци с Juniperus spp.", 91M0 "Балкано-Панонски церово-горунови гори", 91AA "*Източни гори от космат дъб" , 9260 "Гори от Castanea sativa" и 9560 "*Ендемични гори от Juniperus spp." [1].


Описание и разпознаване

Храстовидна зайчина е храст, висок от 0.8 до 2.0 m. Цветовете са светложълти. Съцветието е главицовиден грозд. Цъфти през месеците май - юли.[2] Единстеният храст от рода в България. Да се внимава да не се сгреши с Плюскача (Colutea arborescens). Различават се най-лесно по плодовете - при плюскача са мехуресто подути, с ципести полупрозрачни стени, докато при храстовидната зайчина не са мехуресто подути и са членести, което може да се установи и при току що образували се, още зелени, бобове.


Местообитание

Сухи, тревисти, гористи и варовити места.[3]


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина (източна и западна (?)), Знеполски район, Тракийска низина, Долината на Места, Пирин, Беласица, Родопи (източни), Славянка и Долината на Струма; от 0 до 900 метра надморска височина.[4]

Карта, показваща разпространението на Храстовидната зайчина по флористични райони[5]:

Coronilla emerus


Общо разпространение

Южна и централна Европа (на север локално до Южна Норвегия, на изток до Крим), Средиземноморие (Северно), Югозападна Азия, Западен Кавказ.[5]


Значение

Храстовидна зайчина е с високи украсни качества.


Бележки

В България расте подвидът Coronilla emerus L. ssp. emeroides (Boiss. & Spruner) Hayek.[6]


Вижте също

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003, пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003, пос. съч.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Делипавлов & кол., 2003, пос. съч.Coronilla emerus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2016 BGflora.net

ban