БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Розмаринолистна върба

Salix rosmarinifolia

Снимки на Розмаринолистна върба (Salix rosmarinifolia)

Salix rosmarinifolia Salix rosmarinifolia Salix rosmarinifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Розмаринолистна върба.


Латинско име

Salix rosmarinifolia L. - чете се "са́ликс розмаринифо́лиа"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона2. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "критично застрашен"3. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Засушаване на климата, отводняване на местообитанията, разораване, промяна на режима на ползване, слаби възобновителни способности."


Описание и разпознаване

Розмаринолистната върба е храст до 1–2 m висок. Стъблото пълзящо, разклонено. Листата до 10 пъти по-дълги отколкото широки, отгоре голи, отдолу копринестовлакнести. Ресите странични, на къса дръжка, с обратнояйцевидни, копринестовлакнести прицветници. Мъжките реси до 1,5 cm, женските до 3,5 cm дълги. Тичинките 2, свободни, почти 3 пъти по-дълги от прицветниците. Женските цветове с 1 нектарна жлеза. Цъфти април — май4.


Местообитание

Обитава влажни ливади, мочурливи места, торфища. Местообитанията са с променлива влажност през годината. Субстратът е с кисела реакция (pH 5,6). Популацията се състои от няколко десетки храста с височина 30–40 cm, поддържани на такава височина поради периодичната коситба. Площта, която заема видът в този локалитет, е около 500 квадратни метра5.


Разпространение в България

Видът е намиран в района на Чокльово блато при с. Байкалско, но последният сбор от там е от 1929 г. През 2006 г. е установена неизвестна до тогава популация в Софийско6 - край село Бучин проход, община Костинброд7.


Общо разпространение

Европа (Скандинавски полуостров, Централна и Източна)8.


Значение

В места с по-хладен климат се използва за озеленяване на градини и паркове9.Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Ива Апостолова, Соня Цонева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Ива Апостолова, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

5 Ива Апостолова, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

6 Ива Апостолова, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

7 К. Методиев.

8 Ива Апостолова, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

9 Salix rosmarinifolia - Future forests - посетен на 07 декември 2021 г.


Salix rosmarinifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net