БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Върболистен тъжник

Spiraea salicifolia

Снимки на Върболистен тъжник (Spiraea salicifolia)

Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia Spiraea salicifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Върболистен тъжник, Върболистна спирея, Чибук.


Латинско име

Spiraea salicifolia L. - чете се "спиреа салицифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. Тази защита се отнася само за естествените находища на вида, но не и за култивираните растения[1].

В Червена книга на Република България видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered) - последната категория преди "изчезнал"[2]. В същия източник, като заплахаи за вида са посочени:

"селищното развитие, туризмът, промените в режима на ползване на не селскостопански земи, засушаването и ограниченото разпространение."

За опазването на вида е създадена защитена местност "Чибуците", в границите на която попада по-голяма част от популацията на вида.


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок до 2 метра. Листата са 4-8 cm дълги и 1-2 cm широки, отдолу неокосмени. Съцветията са 4-12 cm дълги, връхно разположени, метлицовидни, развиващи се в края на дълги облистени леторасли, израстващи от основата на храста или от стари, рядко двегодишни клонки. Цъфти юни-юли[3].


Местообитание

Среща се по песъчливи, влажни и на места мочурливи почви, край бреговете на Доспатска река. Представен с една популация, която заема площ под 1 km2 и около 500–800 възрастни индивида[4].


Разпространение в България

В България естествено разпространен е единствено край град Сърница, където находището му се охранява в защитена местност "Чибуците". Като декоративно растение се отглежда в цялата страна[5].


Общо разпространение

Централна и Източна Европа, Азия (Западен Сибир, Усурийска област, о. Сахалин, Монголия), Северозападна Америка[6].


Значение

Върболистният тъжник е с високи декоративни качества и се използва в озеленяването[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Десислава Сопотлиева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Маркова, М. 1973. Флора на Н. Р. България, том V, София.

[4] Десислава Сопотлиева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] К. Методиев.

[6] Десислава Сопотлиева. 2015 - пос. източник.

[7] К. Методиев.


Spiraea salicifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net