БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Благаево бясно дърво

Daphne blagayana

Снимки на Благаево бясно дърво (Daphne blagayana)

Daphne blagayana Daphne blagayana Daphne blagayana Daphne blagayana Daphne blagayana Daphne blagayana Daphne blagayana Daphne blagayana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Благаево бясно дърво.


Латинско име

Daphne blagayana Freyer - чете се "да́фне благаиа́на"1. Видовото име е наречено на словенския ботаник Rihard Blagaj - от там blagayana2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона3. Съгласно този закон, за Благаевото бясно дърво е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"4. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Потенциална заплаха е развитието на туризъм в местата, където се среща видът."


Описание и разпознаване

Благаевото бясно дърво e вечнозелен храст, стъблата до 30 см дълги, полегнали, слабо разклонени, с тъмнокафява кора; клонките закръглени, възходящи, разпръснато влакнести, тъмнокафяви. Листата събрани в горната част на леторастите, 25-60 мм дълги и 10-12 мм широки, лопатовидно обратно яйцевидни, целокрайни или леко врязани, с остър връх на изрезката, тъпи, в основата постепенно стеснени, приседнали, блестящо сивозелени до тъмнозелени, голи, кожести. Цветовете правилни, приседнали, по 10-15 във връхни главести съцветия по леторастите, почти равни със заобикалящите ги връхни листа, с аромат, с 10-15 мм дълги и 3-4 мм широки, обратно продълговато ланцетни, отгоре голи, отдолу гъсто прилегнало влакнести прицветници. Хипантият 10-12 мм дълъг и 1—3 мм широк, тръбовиден, слабо разширен в основата, копринесто влакнест, кремавобелезникав, оставащ до узряването на плода. Чашечните дялове 6 мм дълги, широко триъгълни, на върха тъпи, повече или по-малко копринесто влакнести, кремавобелезникави. Яйчникът мъхнат; стълбчето късо; близалцето главесто. Плодът яйцевиден, дълго заострен, гол, белезникав, освобождаващ се от хипантия при узряване; перикарпът месест. Цъфти април-юни5.


Местообитание

Каменисти тревисти места и сред хвойнови храсталаци с планинско-горски тъмноцветни и планинско-ливадни почви, предимно върху варовик. Малки мозаични популации6.


Разпространение в България

Средна Стара планина7.


Общо разпространение

Централна и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа8.


Украсни качества

Благаевото бясно дърво е растение с ароматни бели цветове събрани в плътни съцветия на върха на стъблото, където са обхванати горните листа, образувайки по този начин естествени букети9.


Благодарности

Авторът (К. Методиев) благодари преди всичко на Бога - Творец на небето и земята и на всичко видимо и невидимо. Благодари също и на г-н Живко Барзов от град Варна, без който снимките на това красиво и рядко растение нямаше да бъдат възможни.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Daphne blagayana - Wikipedia.

[3] Закон за биологичното разнообразие.

[4] Десислава Димитрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България , том VII, издателство на БАН.

[6] Десислава Димитрова. 2015. Пос. източник.

[7] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. Пос. източник.

[8] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. Пос. източник.

[9] К. Методиев.


Daphne blagayana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net