БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нисък бадем

Amygdalus nana

Снимки на Нисък бадем (Amygdalus nana)

Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нисък бадем, Бадемче.


Латинско име

Amygdalus nana L. - чете се "амигдалус нана". В литературата се среща и под следните латински имена: Prunus nana и Prunus tenella.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ниският бадем е ниско храстче с дълбока коренова система. Стъблата са високи до 1,5 метра. Младите леторасти с белезникава, червеникавокестенява кора. Многогодишните клонки с червеникавосива или сива кора. Листата са линейно ланцетни до продълговато елиптични, 2,5-6 cm дълги и 0,5-2 cm широки, плитко назъбени или целокрайни, голи, светлозелени. Венчелистчетата на цветовете са ярко розови или червени, рядко бели, 10-15 mm дълги. Плодовете са яйцевидни, до сферични. Костилката с диаметър 2-2,5 cm. Цъфти април-май[1].

Ниският бадем се отличава най-лесно от другия естествено разпространен вид в България - Вебиевия бадем (Amygdalus webbii) по това, че докато Вебиевият бадем е с много и добре развити бодли, то при Ниския бадем липсват бодли.


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и окрайнини на гори в дъбовия пояс, предимно върху варовити терени, в равнините и планините[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (източна и западна), Средна гора, Знеполски район, Софийски район, Витошки район, Тунджанска хълмиста равнина и Черноморско крайбрежие; от 0 докъм 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Западен Сибир, Кавказ, Средна Азия. Култивира се и на други места извън естественото разпространение[4].


Значение

Ниският бадем е декоративен храст. Цветовете са медоносни. Семената намират приложение в медицината за получаване на горчива бадемова вода, бадемово масло и бадемово мляко; съдържат гликозида амигдалин, който при разпадането си отделя бензалдехид и циановодородна киселина[5]Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Вълев, Ст. 1973. В: Флора на Народна Република България, том V, София.

[2] Вълев, Ст. 1973. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Вълев, Ст. 1973. Пос. източник.

[5] Вълев, Ст. 1973. Пос. източник.


Amygdalus nana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net