БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дърветата в България

"И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло."

Света Библия, Битие: 2:9.

Дърветата са едни от най-обичаните божии творения, а също и с най-голямо значение за хората, затова подготвихме тази посветена на тях страница в Българската флора онлайн.

Страницата съдържа някои факти за диворастящите дървета в България, както и списък с видовете дървета установени в страната.

Какви белези трябва да притежава едно растение, за да можем да го наречем дърво?

Преди да продължим, трябва да изясним какво разбираме под думата дърво.

За това кое растение е дърво (arbor на латински) и кое храст има различни определения и мнения. Ние се спираме на следното определение, което се отнася за българските видове дървета: Дърво е растение с многогодишно, вдървеняло главно стъбло - ствол, съхраняващо се през целия живот на растението, върху който се развива корона от клони1.

Разбира се, има редица преходи между дървета и храсти, също и видове, които са познати както като дървета, така и като храсти (посетете и нашата страница Храстите в България).

Има ли защитени дървесни видове?

Към момента защитени от Закона за биологичното разнообразие2 са 15 вида дървета: Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa); Калабрийски бор (Pinus brutia); Тис (Taxus baccata); Визианов клен (Acer heldreichii ssp. visianii); Обикновен джел (Ilex aquifolium); Гола кумарка (Arbutus andrachne); Жлезиста кумарка (Arbutus unedo); Пърнар (Quercus coccifera); Местенски дъб (Quercus mestensis); Тракийски дъб (Quercus thracica); Троянски дъб (Quercus trojana); Конски кестен (Aesculus hippocastanum); Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata); Българска круша (Pyrus bulgarica); Петтичинкова върба (Salix pentandra)3.

Защитата на горепосочените видове се отнася само за естествените им находищата, но не и за дърветата използвани като декоративна растителност в паркове, по улици и други.

Кое е най-високото и най-старото дърво в България?

Най-високото дърво установено досега в България е Смърч (Abies abies) в резервата "Парангалица", Рила, с височина 46 метра4.

Най-старото дърво, на което възрастта е обективно измерена, е Летния дъб (Quercus robur) в село Гранит, известен като Гранитски дъб, който е над 1600 години5.

Значение на дърветата

Трудно е да се оцени значението на дърветата. То, освен огромно значение за земното съществуване на човека, има и сакрално значение, за което искам да разкажа накратко.

Храната на първите хора - Адам и Ева в райската градина се състояла изключително от плодовете на растящите там дърветата, които били "хубави наглед и добри за ядене" (Битие, гл. 2).

Между останалите дървета имало две специални - "дървото на живота" и "дървото за познаване добро и зло". Чрез плодовете на първото - дървото на живота, първите хора получавали безсмъртие. Второто дърво - за познаване на добро и зло - било единственото, от което първите хора не трябвало да ядат, като така имали възможност да покажат любовта и послушанието си към Създателя. За съжаление те не се справили с пазенето на тази единствена забрана и вследствие на това в света влезли смъртта и греха.

Пак чрез дърво станало спасението на човеците. Господ Иисус Христос извършил нашето спасение, като благоволил на бъде разпънат на дървен Кръст - новото Дърво на живота.

Колко вида дървета растат в България?

Това не е лесен въпрос. Броят на видовете, според различните автори, е различен, тъй като това, което за някои автори е един вид с различни разновидности, според други автори са няколко отделни вида. Това важи особено за видовете от род Дъб. При съставяне на списъка с видовете дървета в България ние сме се спрели по-скоро на първия подход.

В списъка по-долу са дадени видовете, които обикновено са дървета, а също и тези, които освен като храсти, често се срещат и като дървета. Имайки това предвид, според нас в България естетвено разспространени са около 88 вида дървета - посочени в списъка долу. В него видовете са подредени съответно иглолистни и широколистни, а после по семейства, които са дадени по азбучен ред. На тези видове дървета, които имат страници в сайта, името е активна хипервръзка (в син цвят) и щракване върху него или снимката ще ви отведе до страницата на вида, където има подробна информация и снимки.

Освен диворастящите видове дървета в страницата са и ще бъдат включени и някои по-интересни видове, култивирани или пренесени от човека. За да се отличават от диворастящите, имената на неместните дървета са дадени върху оранжев фон.

Иглолистни дървета


Семейство Борови (Pinaceae)


Бял бор (Pinus sylvestris)

Кора на Бял бор


Бяла мура (Pinus peuce)

Листа на Бяла мура


Калабрийски бор (Pinus brutia)


Клек (Pinus mugo)

Общ изглед на Клек


Черна мура (Pinus heldreichii)

Шишарка на Черна мура


Черн бор (Pinus nigra)

Шишарка на Черн бор


Ела (Abies alba)

Листа на Ела


Смърч (Abies abies)

Шишарка на Смърч


Атласки кедър (Cedrus atlantica)

Шишарка на Атласки кедър


Дугласка (Pseudotsuga menziesii)

Шишарка на Дугласка


Семейство Кипарисови (Cupressaceae)


Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens)

Общ изглед на Обикновен кипарис


Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)

Листа на Дървовидна хвойна


Обикновена хвойна (Juniperus communis)

Галбули на Обикновена хвойна


Червена хвойна (Juniperus oxycedrus)

Галбули и листа на Червена хвойна


Източна туя (Platycladus orientalis)

Общ изглед на Източна туя


Метасеквоя (Metasequoia glyptostroboides)

Листа на Метасеквоя Шишарка на Метасеквоя


Семейство Тисови (Taxaceae)


Тис (Taxus baccata)

Арилус и листа на Тис


Широколистни дървета


Семейство Айлантови (Simaroubaceae)


Айлант (Ailanthus altissima)

Лист на Айлант Плод на Айлант


Семейство Бигнониеви (Bignoniaceae)


Красива каталпа (Catalpa speciosa)

Цветове на Красива каталпа


Семейство Бобови (Fabaceae)


Див рожков (Cercis siliquastrum)

Ствол на Див рожков


Салкъм (Robinia pseudoacacia)

Съцветие на Салкъм


Семейство Брезови (Betulaceae)


Бреза (Betula pendula)

Кора на Бреза


Воден габър (Ostrya carpinifolia)

Клонка на Воден габър със съплодие и листа


Дървовидна леска (Corylus colurna)


Келяв габър (Carpinus orientalis)

Лист на Обикновен габър


Обикновен габър (Carpinus betulus)

Плодове (орехчета) на Обикновен габър


Бяла елша (Alnus incana)

Лист на Бяла елша


Черна елша (Alnus glutinosa)

Лист на Черна елша


Семейство Брястови (Ulmaceae)


Бял бряст (Ulmus laevis)

Плодове на Бял бряст


Планински бряст (Ulmus glabra)

Плод на Планински бряст


Полски бряст (Ulmus minor)

Плодове на Полски бряст


Оголена копривка (Celtis glabrata)


Южна копривка (Celtis australis)

Клонка на Южна копривка с листа и плодове


Семейство Букови (Fagaceae)


Източен бук (Fagus orientalis)

Купула на Източен бук


Обикновен бук (Fagus sylvatica)

Общ изглед на Обикновен бук


Кестен (Castanea sativa)

Плод на Кестен


Благун (Quercus frainetto)

Лист на Благун


Зимен дъб (Горун) (Quercus petraea)

Лист на Зимен дъб


Космат дъб (Quercus pubescens)

Плод (жълъд) на Космат дъб


Летен (Обикновен) дъб (Quercus robur)

Плод (жълъд) на Летен дъб


Пърнар (Quercus coccifera)

Лист на Пърнар


Странджански дъб, Лъжник (Quercus hartwissiana)

Лист и жълъд на Странджански дъб


Цер (Quercus cerris)

Плодове (жълъди) на Цер


Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)


Черен бъз (Sambucus nigra)

Съцветия на Черен бъз


Червен бъз (Sambucus racemosa)

Клонки на червен бъз с плодове


Семейство Върбови (Salicaceae)


Бяла върба (Salix alba)


Ива (Salix caprea)

Листа на Ива


Петтичинкова върба (Salix pentandra)


Крехка върба (Salix fragilis)

Листа на Крехка върба


Бяла топола (Populus alba)

Лист на Бяла топола


Трепетлика (Populus tremula)

Лист на Трепетлика


Черна топола (Populus nigra)

Лист на Черна топола


Семейство Дрянови (Cornaceae)


Дрян (Cornus mas)

Плодове на Дрян


Семейство Кленови (Aceraceae)


Жешля (Acer heldreichii)

Лист на Жешля


Клен (Acer campestre)

Плод на Клен


Маклен (Acer monspessulanum)

Плодове на Маклен


Мекиш (Acer tataricum)

Лист на Мекиш


Хиркански явор (Acer hyrcanum)

Лист на Хиркански явор


Шестил (Acer platanoides)

Лист на шестил


Явор (Acer pseudoplatanus)

Плод на Явор


Семейство Клокочкови (Staphyleaceae)


Клокочка (Staphylea pinnata)


Семейство Конскокестенови (Hippocastanaceae)


Конски кестен (Aesculus hippocastanum)

Плодове на Конски кестен


Семейство Липови (Tiliaceae)


Дребнолистна липа (Tilia cordata)

Съцветие на Дребнолистна липа


Едролистна липа (Tilia platyphyllos)


Сребролистна липа (Tilia tomentosa)

Цветове и пъпки на Сребролистна липа


Червена липа (Tilia rubra)


Семейство Маслинови (Oleaceae)


Люляк (Syringa vulgaris)

Съцветие на Люляк


Мъждрян (Fraxinus ornus)

Съцветие на Мъждрян


Планински ясен (Fraxinus excelsior)

Клонка със съцветия от мъжки цветове (тичинки) на Планински ясен


Полски ясен (Fraxinus oxycarpa)

Плод на Полски ясен


Семейство Миризливовърбови (Elaeagnaceae)


Миризлива върба (Elaeagnus angustifolia)

Клонка на Миризлива върба


Семейство Нарови (Punicaceae)


Нар (Punica granatum)

Нар


Семейство Орехови (Juglandaceae)


Орех (Juglans regia)

Лист на Орех


Семейство Пиренови (Ericacae)


Гола кумарка (Arbutus andrachne)


Жлезиста кумарка (Arbutus unedo)


Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Брекиня (Sorbus torminalis)

Клонка с листа и плодове на Брекиня


Мукина (Sorbus aria)

Клонка на Мукина с цветове и листа


Скоруша (Sorbus domestica)

Цветове на Скоруша Клонка с листа и плодове на Скоруша

автор на снимката с плодовете: BotBln/Wikimedia, редактирана и използвана под лиценз CC BY-SA 3.0


Офика (Sorbus aucuparia)

Клонки с листа и плодове на Офика


Бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis)

Бадемовидна круша


Българска круша (Pyrus bulgarica)


Дива круша (Pyrus pyraster)

Цвят на Дива круша


Маслинолистна круша (Pyrus elaeagrifolia)


Глог (Crataegus monogyna)

Плодове на Глог


Черен глог (Crataegus pentagyna)


Череша (Prunus avium)

Цветове на Череша Листни жлези на Череша


Киселица (Malus sylvestris)

Плод на Киселица


Джанка (Prunus cerasifera)

Плодове на Джанка


Махалебка (Prunus mahaleb)

Клонка на Махалебка


Лавровишня (Laurocerasus officinalis)


Мушмула (Mespilus germanica)

Плод и листа на Мушмула


Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobatus)

Лист на Триразделнолистен ериолобус


Дюля (Cydonia oblonga)

Клонка на Дюля


Бадем (Amygdalus communis)

Цветове на Бадем Плод на Бадем


Семейство Сапиндови (Sapindaceae)


Китайски мехурник (Koelreuteria paniculata)

Общ изглед на Китайски мехурник Плод на Китайски мехурник


Семейство Смрадликови (Anacardiaceae)


Кукуч (Pistacia terebinthus)

Клонка с листа и плодове на Кукуч


Дъбилен шмак (Rhus coriaria)


Семейство Чашкодрянови (Celastraceae)


Европейски чашкодрян (Euonymus europaeus)

Цвят на Европейски чашкодрян


Широколистен чашкодрян (Euonymus latifolius)

Цвят на Широколистен чашкодрян Плодове на Широколистен чашкодрян


Семейство Черничеви (Moraceae)


Смокиня (Ficus carica)

Лист на Смокиня


Семейство Чинарови (Platanaceae)


Чинар (Platanus orientalis)

Кора на Чинар

Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу.


Бележки и източници на информация

1 Биологичейский энциклопедический словарь.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Някои от изброените защитени видове не присъстват в списъка с видовете, тъй като сме преценили, че те не представляват самостоятелни видове или поради други причини.

4 Кузманов, Б & Д. Пеев. 1993. 1001 въпроса и отговора за растителния свят, университетско издателство "Св. Климент Охридски", издателство "Петър Берон".

5 Кузманов, Б & Д. Пеев. 1993. Пос. източник.

© К. Методиев/Българската флора онлайн.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2015 - 2023 BGflora.net