БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Летен дъб

Quercus robur

Снимки на Летен дъб (Quercus robur)

Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Летен дъб, Обикновен дъб.


Латинско име

Quercus robur L. - чете се "кве́ркус ро́бур"[1].

Родовото име quércus е латинскака дума за дъб, а видовото име róbur" на латински означава "твърдост, якост, здравина"[2].

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете[3].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Летният дъб е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 2180 "Облесени дюни", 91E0 "* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)", 91F0 "Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)", 91F0 "Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)", 92A0 "Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba[4]


Описание и разпознаване

Летният дъб е листопадно дърво, високо до 40 m. Младите клонки са ръбести, голи. Пъпките са заоблени, яйцевидни. Листата са дълги 8-15 cm, обратнояйцевидни с уховидно врязана основа (с ушички), приседнали (без дръжки), отдолу са голи (без власинки). Жълъдите са разположени върху дълги 5-12 cm дълги дръжки[5].

За различаването на този вид от другите видове от род Дъб, моля посетете страницата Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание

Предимно в ниските части на страната и покрай реки, образува самостоятелни гори или расте с други широколистни видове[6].


Разпространение в България

Установен е от 0 докъм 800 м. н. в. в цялата страна, но сравнително рядко[7].


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Летния дъб[8]:

Quercus robur


Биологични и екологични особености

Плодоношението при свободнорастящите дървета започва към 20-30-годишна възраст, а в гори - към 80-годишна възраст. В зависимост от условията на месторастене, плодоносните години се повтарят през 3 до 7, а при свободно растящите дървета плодоношението е ежегодно. Кълняемостта на семената може да достигне до 70%, но се запазва само няколко месеца[9].

В млада възраст обикновеният дъб расте бавно, но при благоприятни условия и странично засенчване бързо ускорява растежа си. Нарастването е най-интензивно между 10 и 20-годишна възраст, когато годишният прираст на височина може да достигне до 150 см. Растежът на височина, макар и с постепенно забавящ се темп, може да продължи до 400-годишна възраст, а нарастването по дебелина продължава през целия живот. Обикновеният (Летният) дъб е дълговечен дървесен вид и отделни индивиди живеят повече от 1000 години. Размножава със семена и чрез пънни издънки. Пониците са много жизнени и могат да просъществуват под склопа няколко десетилетия, като дават минимален прираст. При промяна в гъстотата на склопа и при наличие на достатъчно светлина те ускоряват силно растежа си. Способността на обикновения дъб да дава издънки се запазва до около 150 годишна възраст. Кореновата му система е смесена и мощна, поради което не страда от ветровали. Летният дъб е светлолюбив вид. По отношение на светлината се нарежда след обикновената бреза, европейската лиственица и белия бор. Понася само странично засенчване, поради което лесовъдите казват, че обича да расте в "шуба с открита глава". Късните пролетни студове повреждат листата, младите клонки и цветовете. Към почвените условия е взискателен. Предпочита свежи, дълбоки, богати на хранителни вещества почви, но се среща и на по-сухи, каменисти и варовити терени, където не достига големи размери[10].


Значение

Летният дъб е ценно горскостопанско дърво. Дървесината му е кръговопореста, ядрова, със светложълта тясна беловина и широко тъмнокафяво ядро. Годишните пръстени са широки, добре очертани, а сърцевинните лъчи се наблюдават при всички прерези. Тя е твърда, еластична, тежка (790 kg/m3), здрава и трайна на открито и във вода. Намира много широко приложение[11].Таксономични бележки

В рамките на този вид разглеждаме и често отделяния като отделен вид Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)


Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: бяла граница; бяла гръница; бяла суровица; белика, беликар, беликово; бяло меше; бял дъб; горняк; горун; граница; груница; горняк; дъб; дъбика; даб; кърнък; лъжник; лютак; меше; стожар дъб; суровица; чер-пелит (тур.); пелит-меше (тур.)[12].


Вижте също

Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] К. Методиев.

[4] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[5] Цавков Е. & Д. Димова. 2001. Дърветата и храстите на природен парк Витоша, Дирекция на природен парк Витоша, София.

[6] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[7] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[8] Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Chorological maps for the main European woody species. Data in Brief 12, 662-666.

[9] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[10] Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

[11] Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

[12] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Quercus robur in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net