БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Летен дъб

Quercus robur

Снимки на Летен дъб (Quercus robur)

Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Летен дъб, Обикновен дъб. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Quercus robur L. - чете се "кверкус робур". В рамките на този вид разглеждаме и често отделяния като отделен вид Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora).

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете [К. Методиев].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Летният дъб е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 2180 "Облесени дюни", 91E0 "* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)", 91F0 "Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)", 91F0 "Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)", 92A0 "Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba[1]


Описание и разпознаване

Летният дъб е листопадно дърво, високо до 40 m. Младите клонки са ръбести, голи. Пъпките са заоблени, яйцевидни. Листата са дълги 8-15 cm, обратнояйцевидни с уховидно врязана основа (с ушички), приседнали (без дръжки), отдолу са голи (без власинки). Жълъдите са разположени върху дълги 5-12 cm дълги дръжки[2].

За различаването на този вид от другите видове от род Дъб, моля посетете страницата Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание

Предимно в ниските части на страната и покрай реки, образува самостоятелни гори или расте с други широколистни видове[3].


Разпространение в България

Установен е от 0 докъм 800 м. н. в. в цялата страна, но сравнително рядко[4].


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Летния дъб[5]:

Quercus robur


Значение

Дърво с ценна дървесина[6].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: бяла граница; бяла гръница; бяла суровица; белика, беликар, беликово; бяло меше; бял дъб; горняк; горун; граница; груница; горняк; дъб; дъбика; даб; кърнък; лъжник; лютак; меше; стожар дъб; суровица; чер-пелит (тур.); пелит-меше (тур.)[7]


Вижте също

Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Източници на информацията за описанието:

[3] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Chorological maps for the main European woody species. Data in Brief 12, 662-666.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[7] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Quercus robur in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net