БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черна елша

Alnus glutinosa

Снимки на Черна елша (Alnus glutinosa)

Alnus glutinosa Alnus glutinosa Alnus glutinosa Alnus glutinosa Alnus glutinosa Alnus glutinosa Alnus glutinosa Alnus glutinosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черна елша; Водна елха.


Латинско име

Alnus glutinosa (L.) Gaertner - чете се "алнус глутиноза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Формира приоритетното за опазване в мрежата "НАТУРА 2000" природно местообитание 91E0 "Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)" (Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие)[1].


Описание и разпознаване

Черната елша е листопадно дърво високо до 20 (35) метра с цилиндрична корона. Кората при старите дървета сивокафява, плочковидно напукана; при младите гладка и лъскава, зеленокафява. Листата обратно овални, закръглени до овално елиптични, 4-9 cm дълги и 3-7 cm широки, на върха обикновено врязани, в основата най-често клиновидно стеснени. Мъжките и женските цветове са събрани в отделни съцветия върху едно растение. Развиват се преди разлистването. Мъжките цветове са събрани в съцветие тип реса. Те са връхно разположени, по 3-5 в грозд. През зимата, преди да цъфнат, са сбити и пурпурно-виолетови, при цъфтеж се удължават (дълги 4-12 cm), стават жълтеникави и рехави. Женските съцветия през зимата са тъмно пурпурни по-късно червени, около 5 mm дълги. Разцъфтелите съцветия са около 15 mm дълги, събрани в гроздовидни групи по 3 до 5, овално закръглени. При отсичане дървесината се оцветява оранжево. По корените на черната елша се образуват малки образувания съдържащи симбиотични организми. Цъфти февруари-април[2][3].


Местообитание

Край реките, в низините и долния планински пояс[4].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България между 0 и 1000 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа, Кавказ, Средиземноморието, Югозападна Азия, Западен Сибир[6].


Значение

Черната елша е горскостопанско, медоносно, фуражно и лечебно растение[7].

Дървесината на Черната елша е светлочервена, мека, лека и трайна във вода, поради което се използва за подводни строежи, а така също за мебели и стругарски изделия. Кората съдържа до 9% дъбилни вещества и се употребява за щавене на кожи. Дава червена, черна и жълта окраска за вълна и кожа. Има значение за пчелната паша като ранно пролетно цъфтящо растение. Използва се за укрепване на речни брегове, а така също и като декоративно дърво - създадени са градински форми[8].Народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Бяла ела (Търновско); Водна ела (Ихтиманско); Ѐлха (Малко Търновско); Ѐвла (Битолско); Елешка (Босилеградско); Ѐфла (с. Папрадица, Македония); Ехла (с. Бояна, Софийско); Лаговица (Самоковско); Обикновена елша[9].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Китанов, Б. 1966. В: Флора на Н. Р. България, том III. София.

[3] Vetvicka, V. 1999. Trees (a field guide).

[4] Китанов, Б. 1966. В: Флора на Н. Р. България, том III. София.

[5] Китанов, Б. 1966. В: Флора на Н. Р. България, том III. София.

[6] Китанов, Б. 1966. В: Флора на Н. Р. България, том III. София.

[7] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[8] Китанов, Б. 1966. В: Флора на Н. Р. България, том III. София.

[9] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Alnus glutinosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net