БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Елша

Alnus

Описание и отличителни особености на род Елша

Дървета или храсти. Плодниковите цветове с 5-делни покривни люспи, които след оплождане не опадват, а заедно с оста на съцветието вдървеняват, покриват плодовете (орехчетата), при което съплодието наподобява шишарка [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "алнус".


Списък на видовете от род Елша, включени в сайта

Бяла елша - Alnus incana

Планинска елша - Alnus viridis

Черна елша - Alnus glutinosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net