БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Триразделнолистен ериолобус

Eriolobus trilobatus

Снимки на Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobatus)

Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus Eriolobus trilobatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Триразделнолистен ериолобус, Демишкен.


Латинско име

Eriolobus trilobatus M. J. Roem. - чете се "ериолобус трилобатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона[1]. Съгласно закона, за Триразделнолистния ериолобус е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "критично застрашен"[2]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Ограниченото разпространение и липсата на естествено възобновяване. Потенциална заплаха са пожарите в сухите хабитати, в които се среща видът."

.

Описание и разпознаване

Листопадно дърво, високо до 10 m, короната овална до разперена. Листата със сърцевидна основа, дълбоко триделни, по ръба назъбени, дълги 5–7 cm. Цветовете по 6–8 в сенниковидни съцветия, бели, 3–4 cm в диаметър, ароматни. Чашелистчетата и венчелистчетата по 5, тичинките 20–30. Плодовете продълговатояйцевидни до сферични, светложълти, с каменисти клетки, ядливи след угниване, тръпчиви. Цъфти май-юни, плодоноси септември-октомври. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена[4].


Местообитание

Среща се в ксеротермни (т. е. сухи) разредени широколистни гори и в покрайнините им. В България са известни 2 дървета, на около 3 km едно от друго. В миналото е имало още едно дърво в района. Дърветата плодоносят и семената са жизнеспособни, но няма естествено възобновяване[5].


Разпространение в България

На територията на България находището е разположено във флористичен район Източни Родопи, в землището на с. Белополяне, местност „Ливадите” и местност „Даневата чешма”, община Ивайловград. Установени са 2 дървета:

• Едно дърво в местността „Даневата чешма“ - 244 m надм. в., на 3 km югозападно от с. Белополяне, 200 m. южно от шосето за с. Одринци.

• Второто дърво в местността „Ливадите” - 188 m надм. в., е на 5 km югозападно от с. Белополяне и 1 km южно от шосето за с. Одринци[6].


Общо разпространение

Източното Средиземноморие (Североизточна Гърция, Сирия, Израел, Ливан, България)[7].


Биологични и екологични особености

Опрашването се извършва от насекоми, предимно пчели. Ако се съди по богатото плодоношение то е с висока ефективност.

Семенна продукция е 5-6 kg плодове от един индивид. Плодовете са сферични, 1.5 – 3 сm в диаметър, всеки с 3-5 семена. Най често са развити 4 семена. Плодоношението в проучените сезони варира от 1 kg до 6 kg. Формират се приблизително по 1800-2000 фертилни семена.

Кълняемостта на семената е висока – 90% при двукратна проверка в лабораторни условия[8].


Защитени територии за опазване на вида

За опазването на двете единствени дървета от вида в България са обявени две защитени местности в землището на с. Белополяне, общ. Ивайловград: „Находище на Триразделнолистен ериолобус – Ливадите” и „Находище на Триразделнолистен ериолобус – Даневата чешма”[9].Благодарности

Авторът (К. Методиев) благодари на Владимир Трифонов - главен експерт в РИОСВ-Хасково, с чиято помощ бяха направени снимките на Триразделнолистения ериолобус.


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[4] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[5] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[6] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[7] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[8] Димитър Пеев & Наталия Въльовска – Попова. 2015. План за действие за опазване на растителния вид Триразделнолистен ериолобус - МОСВ.

[9] К. Методиев.


Eriolobus trilobatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net