БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полски ясен

Fraxinus oxycarpa

Снимки на Полски ясен (Fraxinus oxycarpa)

Fraxinus oxycarpa Fraxinus oxycarpa Fraxinus oxycarpa Fraxinus oxycarpa Fraxinus oxycarpa Fraxinus oxycarpa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полски ясен.


Латинско име

Fraxinus oxycarpa M. Bieb. ex. Willd. - чете се "фраксинус оксикарпа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Полският ясен е дърво до 43 m високо със зеленикави, светлосиви или жълтеникави, голи или влакнести клонки. Листата се появяват след цъфтежа, до 30 cm дълги, нечифтоперести, съставени от 5-7 (11) листчета, 4-8 cm дълги и 1,5-2,5 cm широки, тясно елипсовидни или ланцетни, към върха постепенно заострени, понякога със сърповидно извит връх, със закръглена, по-рядко клиновидна, целокрайна, често слабо несиметрична основа, голи или влакнести, неравно напилени, с разперени зъбци, приседнали или с къси дръжчици. Цветовете двуполови, без чашка и венче. Съцветията излизат от пазвите на миналогодишните листа, най-често под форма на една едра метлица, често и с няколко къси гроздовидни съцветия. Тичинките с къси дръжки или с приседнали прашници, близалцето продълговато, много по-дълго от тичинките. Крилатките до 4,5 cm дълги и до 1 cm широки, голи, продълговато елипсовидни, ланцетни или тясно обратно яйцевидни, на върха заострени, по-рядко закръглени или вдлъбнати. Орехчето плоско, набраздено, обхванато от крилото почти до основата си, по-дълго от половината крилатка. Цъфти април-май[1].


Местообитание

Расте по влажни и заблатени места край реките и блатата, изключително в низините и предпланините. Доминиращ вид в лонгозните гори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Стара Планина (източна), Родопи (източни), Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина; от 0 до 800 метра надморска височина[3]


Общо разпространение

Южна и Югоизточна Европа[4].


Значение

Лечебно, декоративно и горскостопанско растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1982. В: Флора на Република България, том VIII, София.

[2] Китанов, 1982. Пос. източник.

[3] Китанов, 1982. Пос. източник.

[4] Китанов, 1982. Пос. източник.


Fraxinus oxycarpa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net