БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ясен

Fraxinus

Описание и отличителни особености на род Ясен

Листопадни дървета, рядко високи храсти. Листата са едри, нечифтоперести, срещуположни; листчетата назъбени или неправилни, рядко целокрайни, приседнали или с къса дръжчица. Цветовете събрани във връхни или странични метличести съцветия, отначало изправени, по-късно увиснали, двуполови или еднополови, понякога двудомни. Чашката малка, с 4 зъбчета или липсва. Венчето от 2-6, най-често 4 листчета или липсва. Тичинките 2, рядко повече. Яйчникът горен, двугнезден, с късо или удължено стълбче и двуразделно близълце. Плодът едносеменна, сплесната, продълговата крилатка, със закръглен, врязан или заострен връх, понякога със запазваща се в основата му чашка; крилото обхваща само във връхната му част или низбягва до основата му. Семето представлява овално продълговато, включено в тънка обвивка орехче [Китанов, Б. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София].

В България естествено разпространени са 3(4) вида, а 2 северноамерикански вида се отглеждат като декоративни дървета.


Списък на видовете от род Ясен, включени в сайта

Мъждрян - Fraxinus ornus

Планински ясен - Fraxinus excelsior

Полски ясен - Fraxinus oxycarpaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net