БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински ясен

Fraxinus excelsior

Снимки на Планински ясен (Fraxinus excelsior)

Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Планински ясен.

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Бял осен; Бял ясен; Женски ясен (Лозен, Панчарево - Софийско); Обикновен ясен; Черен осен (Тетевенско)[1].


Научно наименование

Fraxinus excelsior L. - чете се "фраксинус екселсиор".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[2], но е ключов за природно местообтиание 91E0 "Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)", което е приоритетно за опазване в европейската мрежа "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Листопадно дърво високо до 40 m. Кората сива. Младите клонки са светлосиви със зеленикав оттенък. Пъпките черни. Листата нечифтоперести, едри, до 40 cm дълги, съставени от 9-13 приседнали листчета, 4-12 cm дълги и 1,5-5 cm широки, с продълговато овална, продълговато ланцетна и ланцетна форма, остро назъбени, към върха заострени, към основата целокрайни, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени. Цветовете събрани по много в метличести съцветия, които се развиват преди разлистването от страничните пъпки в пазвите на миналогодишните листа. Цветовете двуполови, мъжки или женски. Двуполовите цветове съставени от плодник с горен, яйцевиден, отгоре сплеснат яйчник, с удължено стълбче, с раздвоено близълце и 2 тичинки; в женските цветове тичинките недоразвити или съвсем липсващи; мъжките цветове само от 2 тичинки, събрани в къси снопчета. Прашниците и близалцето тъмновиолетови. Крилатките продълговато елипсовидни или ланцетни, 3,5-4,5 cm дълги, 0,7-1 cm широки, в основата разширени, с остър или закръглен връх, със или без изрез и със засъхнало стълбче. Орехчето равно или почти равно на половината дължина на крилатката, плоско, набраздено. Цъфти април-май, плодоноси август-октомври[3].

От близкия вид - Полският ясен (Fraxinus oxycarpa), Планинският ясен се отличава по черните пъпки (при Полският ясен са кафяви) и листчетата му, които са гъсто назъбени с насочени навътре зъбци (при Послския ясен са напилени с насочени навън зъбци)[4].


Местообитание

В широколистни гори, главно в предпланините и планините[5].


Биологични и екологични особености

Планинският ясен е бързорастящ вид. Кореновата система е с добре развит централен коре, който по-късно се допълва от силно удължени, но слабо разклонени странични разклонения, проникващи дълбоко в почвата. Освен чрез семена Планинският ясен се размножава и чрез издънки. Дърветата израснали от семена достигат възраст до 300 години. В млада възраст е сенкоиздържлив, но по-късно става светлоюбив. Топлолюбив е и често страда от късните пролетни студове. Добре се развива при висока атмосферна влажност, но понася известно засушаване. Взискателен е към почвените условия - най-добре се развива на дълбоки, богати, свежи и влажни почви. Понася наличието на варовик в почвата и е устойчив на атмосферни замърсявания[6].


Разпространение в България

Планинският ясен е установен в следните флористични райони: Стара Планина, Родопи, Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Тунджанска хълмиста равнина, Западни гранични планини, Беласица, Знеполски район и Долината на Струма; от 0 докъм 1500 метра надморска височина [7].


Общо разпространение

Почти цяла Европа, Кавказ и Мала Азия[8].

Карта на общото разпространението на Планинския ясен (в зелено)[9]:

Fraxinus excelsior


Значение

Планинският ясен е горскостопанско, декоративно, хранително, багрилно, лечебно, фуражно, медоносно и дъбилно дървесно растение[10].

Дървесината на Планинския ясен е ядрова, с червеникаво-кафяво ядро и светлокремава или светлорозова беловина. Тя е тежка - 790 kg/m3, еластична и здрава. По физико-механични свойства превъзхожда почти всички дървесни видове, които се срещат у нас. Намира приложение в корабостроенето, самолетостроенето, вагоностроенето, мебелното производство и др. Кората съдържа танини и се използва в химическата промишленост, при обработка на кожи и в медицината. Листата съдържат белъци, мазнини, витамин С и други ценни вещества[11].

Поради гъвкавостта си и устойчивостта си се използва за бастуни и дръжки на инструменти. Подходящ е също и като дърво за огрев, като гори добре дори и когато е прясно отсечено[12]. Използва се като украсно растение в парковете и улиците[13].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[2] Закон за биологичното разнообразие.

[3] Китанов, Б. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[4] К. Методиев 2011.

[5] Китанов, Б. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[6] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[7] Китанов, Б. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[8] Китанов, Б. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[9] Beck, P., Caudullo, G., Tinner, W., de Rigo, D., 2016. Fraxinus excelsior in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e0181c0+.

[10] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[11] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[12] Wikipedia.

[13] К. Методиев.


Fraxinus excelsior in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net