БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дървовидна хвойна

Juniperus excelsa

Снимки на Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)

Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско наименование

Дървовидна хвойна.


Научно наименование

Juniperus excelsa Bieb. - чете се "юниперус ексцелза". "Excelsa" означава "висок" на латински [Dictionary of Botanical Epithets].


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "уязвим" (vulnerable) [Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94].

Дървовидната хвойна в България формира природно местообитание "9560 Ендемични гори от Juniperus spp." - приоритетно за опазване в мрежата "НАТУРА 2000", съответно това природно местообитание е включено в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Вечнозелено дърво или храст. Достига височина до 15 метра. Листата са люсповидни, разположени срещуположно. Галбулите (шишарките) са сферични с диаметър от 7 до 12 милиметра, покрити със сивосинкав налеп. "Цъфти" март-април.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

По сухи и скалисти склонове [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

В България расте в Западни Родопи (над град Кричим - резерват "Изгорялото гюне" ("Хвойната"), Средни Родопи (над гр. Асеновград) и Струмската долина (резерват "Тисата").


Общо разпространение

Албания, Република Македония, Гърция, България, Турция (на изток до Армения), Кипър, Сирия, Ливан, Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Туркмения, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Индия [Farjon, 1992].


Вижте също

Дърветата в БългарияJuniperus excelsa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net

ban