БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дървовидна хвойна

Juniperus excelsa

Снимки на Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)

Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa Juniperus excelsa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Дървовидна хвойна.


Латинско име

Juniperus excelsa Bieb. - чете се "юниперус ексцелза". "Excelsa" означава "висок" на латински[1].


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "уязвим" (vulnerable)[2].

Дървовидната хвойна в България формира природно местообитание "9560 Ендемични гори от Juniperus spp." - приоритетно за опазване в мрежата "Натура 2000", съответно това природно местообитание е включено в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Вечнозелено дърво или храст. Достига височина до 15 метра. Листата са люсповидни, разположени срещуположно. Галбулите (шишарките) са сферични с диаметър от 7 до 12 милиметра, покрити със сивосинкав налеп. "Цъфти" март-април[3].

За различаването на Обикновената хвойна от другите български видове хвойна, моля посетете нашата страница Разпознаване (определяне) на видовете от род Хвойна (Juniperus).


Местообитание

По сухи и скалисти склонове[4].


Разпространение в България

В България расте в Западни Родопи (над град Кричим - резерват "Изгорялото гюне" ("Хвойната"), Средни Родопи (над гр. Асеновград) и Струмската долина (резерват "Тисата").


Общо разпространение

Албания, Република Македония, Гърция, България, Турция (на изток до Армения), Кипър, Сирия, Ливан, Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Туркмения, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Индия[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Dictionary of Botanical Epithets.

[2] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 1966. Пос. източник.

[5] Farjon, 1992.


Juniperus excelsa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net