БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мукина

Sorbus aria

Снимки на Мукина (Sorbus aria)

Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria Sorbus aria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мукина (произнася се муки́на1), Мукиня.


Латинско име

Sorbus aria Crantz - чете се "со́бус а́риа"2. Видовото име aria означава "ариански" (названието се свързва с дн. град Херат в Иран)3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мукината е дърво или храст. Достига височина от 3 до 12 метра. Листата са прости, назъбени, ненаделени или наделени в различна степен. Младите листа са овласени от двете страни, а развитите отгоре са лъскави и голи, а отдолу са бялонапластени. Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия и се появяват едновременно с разлистването. Цъфти май-юни4, 5.


Местообитание и екологични особености

Мукината е бавнорастящ, светлолюбив вид и невзискателен към почвените условия вид. Предпочита варовити почви и често расте върху скалисти терени6.


Разпространение в България

В полупланинските и планински райони7.


Общо разпространение

Европа8.


Значение

Медоносно, противоерозионно9, плодовете му се използват за храна10.


Таксономични бележки

Мукината е доста изменчива, поради което различните ботаници имат различно виждане за обхвата на този вид. Така във Флора на България от 1966 г. всички разновидности на растението, включващи цели листа, които са бяло напластени отдолу, се включват в един вид под името Мукина (Sorbus aria), като в рамките на вида се разглеждат четири разновидности11. В по-късни издания тези разновидности се разглеждат като отделни видове. Например в Определител на растенията в България от 2003 г. (Делипавлов и кол.12) Мукината е разделена на пет отделни вида: Борбазиева мукина (Sorbus borbasii), Австрийска мукина (Sorbus austriaca), Сенниковидна мукина (Sorbus umbellata), Гръцка мукина (Sorbus graeca) и собствено "класическата" Мукина (Sorbus aria). Тези видове, според цитирания определител, се различават според степента на наделяване на листата, цвят на кората и други белези, които са изменчиви и трудни за разграничаване. Поради това за нашите цели тук сме възприели по-широкия обхвата на вида, както е според цитираната Флора на България от 1966 г.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Енциклопедия "България", том 4

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

3 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

4 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

5 К. Методиев.

6 Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

7 Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

8 Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

9 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

10 Мичев, Б., А. Найденов, С. Чортанова, Т. Малинов 1983. Горските плодове - храна и лечебно средство, Земиздат, София.

11 Стоянов, Н., Б. Стефанов, Б. Китанов. 1967. Флора на България. София.

12 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Sorbus aria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net