БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Офика

Sorbus

Описание и отличителни особености на род Офика

Листопадни дървета или храсти. Листата може да са прости наделени или ненаделени или сложни перести. Цветовете дребни, събрани в щитовидни съцветия. Чашелистчетата 5, триъгълни. Венчелистчетата 5, бели или жълтеникаво бели. Тичинките 15-25 жълти. Плодолистите 2-5, частично сраснали с гръбната си страна с хипнатия и от основата до средата помежду си. Яйчникът долен. Плодовете лъжливи, месести, червени, жълти, оранжеви или кафяви.

В България естествено разпространени са 5 вида, няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Офика, включени в сайта

Брекиня - Sorbus torminalis

Мукина - Sorbus aria

Офика - Sorbus aucuparia

Скоруша - Sorbus domesticaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2022 BGflora.net