БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жешля, Планински явор

Acer heldreichii

Снимки на Жешля (Acer heldreichii)

Acer heldreichii Acer heldreichii Acer heldreichii Acer heldreichii Acer heldreichii Acer heldreichii Acer heldreichii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жешля, Планински явор, Визианов клен.


Латинско име

Acer heldreichii Boiss. - чете се "ацер хелдреихии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона под името Визианов клен (Acer heldreichii ssp. visianii)[1]. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "уязвим"[2]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Изсичане на гори за дърводобив и застрояване на планински терени във връзка с развитието на туризма."


Описание и разпознаване

Жешлята е листопадно дърво с право стъбло и широка закръглена корона, до 20 м високо, с добре развита коренова система. Пъпките кафяви. Младите клонки голи, сивочервени, с лентицели; старите сивокафяви, с плитко, люсповидно напукана кора. Листата 4—15 см дълги, 5—17 см широки, повече от половината петура длановидно изрязани на 5, по-рядко на 3 дяла; дяловете обратно яйцевидни, продълговато елиптични или ланцетни, назъбени отгоре голи и тъмнозелени, отдолу влак нести в ъглите на жилките, синкавозелени, дръжката до 10 см дълга, гола и без млечен сок. Съцветията гроздовидни, изправени, разположени връхно по клонките, появяващи се след разлистването. Цветовете еднополови и двуполови. Чашката и венчето 5-делни, бледозелени, тичинките 8. Плодните дялове продълговати, слабо изпъкнали, отвън и отвътре голи (неузрелите с власинки); крилцата 2,5—4,0 см дълги и 1,0—1,5 см широки, успоредни, разперени, прави или извити, припокриващи се до кръстосани. Цъфти май - юни. Плодоноси септември[3][4].


Местообитание

В мезофилните букови и смесени гори върху богати и дълбоки горски почви, в планинския пояс[5].


Разпространение в България

В планините Стара планина, Витошки район, Рила, Западни гранични планини, Беласица, Родопи; от 1200 докъм 1900 метра надморска височина[6].


Общо разпространение

Планините на Балканския полуостров[7].


Значение

Красиво дърво - благодарение на декоративно врязаните си листа[8].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Десислава Димитрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Палмарев Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[4] Александър Дунчев - Проучване върху планинския явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.) на територията на ПП Витоша.

[5] Палмарев Е. 1979. Пос. източник.

[6] Палмарев Е. 1979. Пос. източник.

[7] Палмарев Е. 1979. Пос. източник.

[8] К. Методиев - собств. наблюдение.


Acer heldreichii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net