БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Клен (Явор)

Acer

Описание и отличителни особености на род Клен

Дървета или храсти със срещуположно разположени, цели, дланевидно-нарязани или перести листа. Цветовете са събрани в метличести или гроздовидни съцветия; правилни, еднополови или двуполови, еднодомни или двудомни, с чашка и венче, съставени от 4-5 листчета; по-рядко венчето липсва. Тичинките 4-12. Яйчникът двугнезден, разделен на две, с 2 стълбчета [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София]. Плодът е сух, разпадащ се на два крилати, голи или влакнести дяла (двойна крилатка).

В България естествено разпространени са 7 вида.


Списък на видовете от род Клен, включени в сайта

Жешля, Планински явор - Acer heldreichii

Клен - Acer campestre

Маклен - Acer monspessulanum

Мекиш - Acer tataricum

Хиркански явор - Acer hyrcanum

Шестил - Acer platanoides

Явор - Acer pseudoplatanusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net