БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пърнар

Quercus coccifera

Снимки на Пърнар (Quercus coccifera)

Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera Quercus coccifera

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пърнар, Средиземноморски дъб, Палестински дъб.


Латинско име

Quercus coccifera L. - чете се "кве́ркус кокци́фера"[1].

Името coccifera произхожда от гръцката дума κόκκος (на латински coccum), която е гръцкото име на насекомите от род Kermes. Тези насекоми са използвани за производство на яркочервена боя известна като crimson, а Пърнарът е хранителното растение на насекомите. Наставката "fera" означава "носещ". Така името "coccifera" означава "носещ (насекомите) κόκκος"[2].

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете[3].


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона[4]. Съгласно закона, за Пърнара е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"[5]. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Животновъдство и дърводобив."

Видът формира природно местообитание "Храсталаци и ниски гори от пърнар (Quercus coccifera)", което е включено в Червена книга на Република България, том 3 (природни местообитания), с категория "критично застрашен"[6]. В същия източник, като заплаха за природното местообитание, е записано:

"Целогодишна паша, дърводобив, изкореняване за земеделски площи и залесяването с черен бор."


Описание и разпознаване

Пърнарът е единственият вечнозелен дъб, естествено разпространен у нас. Среща се най-често като храст или ниско дърво с височина до 10 m и диаметър на ствола до 30-40 cm. Короната е гъсто разклонена. Кората е сива, тънка, плитко напукана. Младите клонки са покрити с власинки.

Листата са вечнозелени, кожести, лъскави, елипсовидни, със закръглена, сърцевидна, рядко слабо клиновидна основа. Ръбът им е вълновиден или плитко назъбен, с твърди, остри и силно бодливи осилчета. Дълги са от 2 до 6 cm, широки 0,8 до 2 cm. Разположени са на овласена дръжка, дълга до 0,5 cm. В началото на вегетационния период листата са овласени, по-късно са голи. Остават на клонките 2 до 3 години.

Жълъдите са с променлива форма, достигат дължина до 3,5 cm. Куполата им е леко овласена, покрита с дълги, твърди, остри и разперени встрани люспи. Узряват за 2 години[7].

За различаването на този вид от другите видове от род Дъб, моля посетете страницата Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание

Южни, припечни и сухи места с плитки и бедни почви[8].


Разпространение в България

Струмска долина, южно от Кресненското дефиле – в полите на Малешевска планина при с. Каменица и южното подножие на Пирин – източно от р. Пиринска Бистрица, в района на с. Калиманци (южните склонове на хълма Св. Илия) и край селата Петрово, Кулата и Ново Ходжово. Единични индивиди се срещат и в долината на р. Места – между селата Гърмен и Дебрен, Гоцеделчевско. Установен е и в Източните Родопи – край с. Средна Каялоба, където се смята, че е засаден от хора; от 120 до 460 (840) m надм. вис[9].


Общо разпространение

Средиземноморието, Португалия[10].

Карта на общото разпространение на Пърнара[11]:

Quercus coccifera


Значение

Пърнаровите храсталаци и гори имат реликтен произход в България и формират северната граница на типичния средиземноморски тип растителност. Имат средообразуващо значение за десетки южни топлолюбиви видове растения и животни. В тях се среща консервационно значимия вид гъба – Arachnopeziza aurelia[12].

Дървесината му е без ядро, твърда, много тежка (около 1000 kg/m3) и притежава добри физико-механични свойства. Много голямо значение имат неговите противоерозионни, почвозащитни и средообразуващо функции[13].


Пърнарът в Библията

За дъбове се споменава и разказва на много места в Свещеното Писание - Библията и в повечето случаи това се отнася именно за Пърнара, който е най-разпространения вид дъб в Светите земи[14]. Така в българския превод на Библията думата "дъб" и производните ѝ се споменава 25 пъти, а "дъбрава" и производните ѝ 24 пъти. Ето един пример от Псалм 95-ти, стихове 10-13:

"Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що го изпълня; нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите - по Своята истина."

Пърнар е и дървото, под което свети Авраам посрещнал и нагостил тримата ангели, които всъщност били Господ, Който така засвидетелствал, че е Троица (Битие 18:1-8):

"И яви се Господ на Авраама в дъбрава Мамре, когато той седеше при входа на шатрата (си), през дневната жега. Той дигна очите си и погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се от входа на шатрата (си) да ги посрещне и се поклони доземи, и рече: Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите Ти, не отминавай Твоя раб; ще донесат малко вода, ще умият нозете ви; и ще си починете под това дърво, аз пък ще донеса хляб, и вие ще подкрепите сърцата си; след това вървете (по пътя си); защото затова именно минахте край вашия раб. Те рекоха: стори, както казваш. И затече се Авраам в шатрата при Сарра и (ѝ) рече: замеси по-скоро три сати от най-доброто брашно и направи пресни пити. А Авраам се затече при стадото, взе едно младо и добро теле, и го даде на слугата, и той побърза да го сготви. И взе масло и мляко и сготвеното теле, и ги сложи пред тях; а сам стоеше при тях под дървото. И те ядоха."

Този разказ се счита за предобразно откриване тайната на Св. Троица в Стария Завет: „Авраам среща трима, а се покланя на Единия. Като видял трима, той разбрал тайнството на Троицата, а като се поклонил като че ли на Единия, той изповядал единия Бог в три Лица” – пише блаж. Августин. Така са разбирали този библейски разказ и много св. Отци – св. Атанасий Велики, св. Амвросий Медиолански и други[15].

Именно поради голямата си важност, това събитие често се изобразява на икони и се нарича "Старозаветна Троица" или "Аврамово гостоприемство". Най-известната и почитана такава икона е нарисувана през 1425 г. от свети Андрей Рубльов за иконостаса на Свето-Троицката Сергиева лавра и около век и половина след своето изписване е провъзгласена от Стоглавия събор (1551 г.) в Русия за образец на иконописта и на всички изображения на Пресвета Троица[16]. Макар че в иконата много от подробностите от разказа липсват, включително липсват Авраам и Сарра, дъбът остава изобразен на заден фон:

"Старозаветна Троица" на преп. Андрей Рубльов:

Quercus coccifera

Този Пърнар от дъбравата Мамре, наречен Авраамовия дъб или Мамврийския дъб е запазен и до днес в близост до град Хеброн (Хеврон). Разположен е върху имот, собственост на манастира "Света Троица" към Руската православна църква. Смята се, че е на около 5000 години. През 1996 г. дъбът е изсъхнал окончателно, но по-късно от корените му се е появила нова жизнена издънка[17].

Общ изглед на Мамврийския дъб около 1900 г.:

Quercus cocciferaДруги български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: кърмъзов дъб; парнар; стежер; трълив дъб[18]


Вижте също

Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Quercus coccifera - Wikipedia.

[3] К. Методиев.

[4] Закон за биологичното разнообразие.

[5] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[6] Чавдар Гусев. 2015. В: Бисерков, В. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 3. Природни местообитания. БАН & МОСВ.

[7] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[8] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[9] Чавдар Гусев. 2015. В: Бисерков, В. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 3. Природни местообитания. БАН & МОСВ.

[10] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[11] Quercus coccifera - Wikipedia.

[12] Чавдар Гусев. 2015. В: Бисерков, В. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 3. Природни местообитания. БАН & МОСВ.

[13] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[14] Palestine Oak - Flowers and wild plants of israel. В този източник е използване синонимното име на Пърнара - Quercus calliprinos.

[15] "Старозаветна Троица" на преп. Андрей Рубльов - Неделно училище към храм "Света Троица".

[16] "Старозаветна Троица" на преп. Андрей Рубльов - Неделно училище към храм "Света Троица".

[17] Oak of Mamre - Wikipedia. В статията като латинско име на дъба е посочено Quercus pseudococcifera, което е синоним на Quercus coccifera.

[18] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Quercus coccifera in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net